Missie, visie, waarden

Onze politiezone kenmerkt zich door een dubbele uitdaging in haar opdrachten:

 1. De verantwoordelijkheid van ons korps bij het uitoefenen van de basisfuncties van de politie in een grootstedelijke context,
 2. Het beheer van de talrijke veiligheidsdiensten die verband houden met de nationale en internationale rol van het gebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Om deze uitdagingen optimaal aan te gaan zijn er verschillende essentiële krachtlijnen gedefinieerd in lijn met het concept van excellentie in de politiefunctie.

Deze krachtlijnen zijn:

 • toepassen van de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg door het ontwikkelen van specifieke projectens;
 • het benadrukken van het belang van een informatie gestuurde politiezorg in het kader van diverse activiteiten;
 • het toepassen van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte zoals beschreven in de ministeriële omzendbrief CP4, tijdens het verloop van de talrijke evenementen die plaatsvinden op ons grondgebied;
 • toezien op een goede coördinatie en essentiële samenwerking, zowel intern tussen de verschillende diensten en directies van de zone, als extern met onze partners.

De opdracht van elke lokale politie is bijdragen aan de veiligheid en aan de levenskwaliteit van de burgers, maar behelst eveneens het beheren van fenomenen en evenementen die zich op haar grondgebied voordoen. Onze zone voert haar eigen basispolitietaken uit in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan (NVP) met respect voor de lokale specificiteiten eigen aan haar grootstedelijke context. Met het oog op de verwezenlijking ervan, zetten wij in op de kwaliteit van de prestaties en op de continue verbetering ervan. Het is deze prestatie die sturing geeft aan de uitvoering van onze basisfunctionaliteiten en die zich, voor wat ons politiekorps betreft, vertaalt in:

 • een kwaliteitsvol en toegankelijk onthaal op maat;
 • een wijkwerking gericht op de gemeenschap(pen) en op het wijkleven;
 • een gepersonaliseerde slachtofferbejegening met luisterbereidheid en doorverwijzing als rode draad;
 • een efficiënte lokale recherche, gericht op het oplossen van problemen;
 • een kwaliteitsvolle afhandeling van dringende en niet-dringende interventies;
 • een professioneel beheer van de openbare orde in de geest van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte;
 • een permanente zorg voor het optimaliseren van de verkeersveiligheid en van de mobiliteit.

De finaliteit van het politiewerk is het beschermen van de individuen in de samenleving en de identificatie van elke externe dreiging die de levenskwaliteit van de burgers kan schaden. Ons korps zal bijdragen tot de totstandkoming van een objectieve veiligheid en een veiligheidsgevoel want dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor de levenskwaliteit en om “beter samen te leven”.

Drie sleutelbegrippen sturen onze acties:

 1. Maatschappelijke veiligheid,
 2. Lerende organisatie,
 3. Gastvrije stad.

Door continu te communiceren en te overleggen, gaat onze politiezone op zoek naar een evenwichtig tussen de verschillende verwachtingen teneinde te waken over de vrijwaring van eenieders fundamentele rechten. Ons grondgebied, een plaats om te leven, om te werken en om een mening vrij te uiten moet ook een plaats zijn waar iedereen zich kan ontplooien, zoals bepleit wordt in het concept van de “open stad”. Ons politiekorps is voorstander van een dynamisch beheer van vaardigheden en kennis om de doelstellingen, die het zich heeft gesteld, volledig te bereiken.

Om onze medewerkers aan te moedigen deze gedragslijn aan te houden, heeft ons politiekorps een logo en een slogan ontwikkeld die onze visuele identiteit belichamen en die perfect en op eenvoudige wijze onze acties en onze visie samenvatten: kennen en beschermen.

 • Empathie en respect voor anderen als attitude bij alle medewerkers van het politiekorps;
 • Professionalisme in de klantgerichte aanpak;
 • Loyaliteit, integriteit, transparantie vormen de rode draad van onze acties en onze communicatie;
 • Inspiratie als motor van motivatie en creativiteit;
 • Geest van “geïntegreerde politie” in de uitvoering van onze taken en opdrachten.