Disclaimer

Verantwoordelijkheid

De Lokale Politie Brussel Hoofdstad Elsene is verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Contactgegevens

Kolenmarkt 30, 1000 Brussel België. Tel. 02 279 79 79.

Algemene gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

U kan uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door de Lokale Politie te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Doel en inhoud van de website

De website geeft u algemene informatie en biedt u ook de mogelijkheid om ons op een vlotte en veilige manier gegevens te bezorgen die wij gebruiken met het oog op een correcte dienstverlening.

Waar mogelijk en met uw toestemming vullen wij voor u sommige gegevens al vooraf in.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in hun huidige staat, zonder dat men garanties levert. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Federale Politie te raadplegen.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kan men niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst beschouwen. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst beschouwt men als officieel.

Mits het bekomen van uw toestemming kan men de formulieren die men u aanbiedt om ons uw gegevens te bezorgen op voorhand invullen. Deze gegevens zal men op een veilige manier en met respect voor de privacywetgeving uit de authentieke gegevensbronnen ophalen.

Aansprakelijkheid

De Lokale Politie levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en bijgewerkt is.

De Lokale Politie spant zich in om de website met alle mogelijke manieren te beveiligen en eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken.

De Lokale Politie kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste informatie is terug te vinden op de website of dat er zich technische fouten voordoen, zoals o.a. een onderbreking van de beschikbaarheid van de website.

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien er zich technische fouten voordoen zal de Lokale Politie er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Men kan de Lokale Politie niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Men kan de Lokale Politie ook niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van hyperlinks naar andere websites die op deze website zijn terug te vinden, aangezien de Lokale Politie daarover geen technische of inhoudelijke controle uitoefent.

Intellectuele eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mogen de teksten, foto’s, afbeeldingen, video- en geluidbestanden die op deze website beschikbaar zijn alleen worden gebruikt met de  uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de politie.

Wijzigingen

De Lokale Politie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De Lokale Politie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert behandelt men vertrouwelijk. Voor meer inlichtingen kan u onze privacyverklaring raadplegen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Wanneer U deze website gebruikt gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat het Belgisch recht van toepassing is.