Een betoging organiseren

Opmerking

Wij vestigen uw aandacht erop dat het Robert Schumanplein volledig zal heringericht worden. Bijgevolg, zal het vanaf 20 november voor een onbepaalde duur niet meer mogelijk zijn om betogingen te organiseren op het rondpunt Schuman en in de kleine Wetstraat en dit voor onbepaalde duur.

Het recht om vreedzaam te betogen is een fundamenteel recht in een democratische samenleving, net zoals het recht op vrije meningsuiting, beiden vormen ze de hoeksteen van onze maatschappij. Het is een basisvoorwaarde voor politieke, sociale en democratische ontwikkeling.

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene draagt bij aan deze democratische ontwikkeling. De bevoegdheid hiervan ligt bij de Burgemeester van de Stad Brussel, Dhr. Philippe Close, en de Burgemeester van Elsene, Dhr. Christos Doulkeridis, kortom de administratieve overheden bevoegd voor deze materie binnen hun respectievelijke grondgebieden.

In feite is de Burgemeester bevoegde autoriteit voor wat betreft de administratieve politie op het grondgebied van zijn gemeente.

Zodus, als u een aanvraag wenst in te dienen tot het organiseren van een betoging met een revindicatief (protest) karakter voldoet het om zich te houden aan de voorwaarden van het algemeen politiereglement van de gemeente waar het evenement gepland is. Voor de Stad Brussel en de gemeente Elsene, in overeenstemming met artikel 43, moet de aanvraag ten minste 10 werkdagen voor de voorziene datum ingediend worden. In principe wordt geen vergunning verleend voor samenscholingen en optochten op zaterdag, in de Vijfhoek van de stad Brussel, met inbegrip van de kleine ring.

Met het oog op het optimaliseren van de behandeling van de aanvragen, nodigt de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene u uit om het desbetreffende formulier in te vullen. Dit online aanvraagformulier vindt u terug op deze webpagina en dit zal na het invullen overgemaakt worden aan de bevoegde overheden, tegelijkertijd zal dit reeds geëvalueerd worden door de betrokken politiedienst.

In principe mogen er geen betogingen plaatsvinden in groene ruimtes.

Reglementering

Aanvraagformulier

Nuttige links

Beperkingen

Tot slot vestigen wij uw aandacht op de zones waarop een beperking van toepassing is en waar het houden van een manifestatie niet toegelaten is, tenzij met een goedkeuring van de bevoegde administratieve overheid of krachtens een wet. Wij nodigen u uit om deze perimeters in detail te bekijken op de onderstaande kaart.

Limitations

De beperkingen weergeven op een grotere kaart