Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Europese Top2024-03-08T15:40:41+01:00

Europese Top

Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten2024-01-02T15:08:33+01:00

Disclaimer

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar toevertrouwd werden in het kader van de huidige Europese Top.

De door u overgemaakte persoonsgegevens, zullen onderworpen worden aan een administratief en gerechtelijk nazicht om te bepalen of de aanvrager toegang krijgt tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Europese Top.

Het overmaken van deze persoonsgegevens houdt het stilzwijgende akkoord van de aanvrager in voor wat de verwerking ervan betreft. De werkgever wordt  verondersteld voorafgaandelijk zijn personeelsleden ingelicht te hebben i.v.m. het doorgeven van deze gegevens.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • zij worden enkel verzameld en verwerkt om een doorgangsbewijs of een attest te bekomen, in het kader van een welbepaalde Europese Top;
 • deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden noch aangewend voor commerciële doeleinden;
 • de aanvrager heeft het recht zijn gegevens te raadplegen; hij kan zich richten tot de beheerder van de site (ZPZ.PolBru.Info@police.belgium.eu) of tot de verantwoordelijke van de gegevensverwerking (ZPZ.PolBru.EuroTop@police.belgium.eu);
 • de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene verbindt er zich toe om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen opdat derden er geen onrechtmatig gebruik zouden van maken.
FAQ – Europese Top2024-03-21T13:41:37+01:00
Perimeter

De veiligheidsperimeter

Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?

Rode zone op de kaart:
Straten toegankelijk MET een doorgangsbewijs, wordt tijdens elke Europese top gebruikt als veiligheidsperimeter:

 • De hele Schuman-rotonde
 • Froissartstraat, tussen de Schuman rotonde en de Juste Lipsestraat

De “No Go Zone”:
Ontoegankelijk voor alle voetgangers. Enkel toegankelijk bij het uitgaan met gemotoriseerde voertuigen (zie “garage gelegen binnen de veiligheidsperimeter”):

 • Wetstraat, tussen de rotonde Schuman en de Karel de Grotelaan
 • Wetstraat, tussen de rotonde Schuman en het “résidence palace”.

Roze zone op de kaart:
Straten toegankelijk ZONDER doorgangsbewijs, in plaatselijk verkeer met parkeerverbod, gebruikt als pre-perimeter tijdens een Europese top:

 • Archimedesstraat tussen de Stevinstraat en het Schuman-rondpunt
 • Cortenberghlaan tussen de Stevinstraat en het Schuman-rondpunt (beperkte toegang tijdens escortes)
 • De Wetstraat tussen de Joyeuse-ingangslaan en het Schuman-rondpunt, ook bekend als de “zone van de vrijheid van meningsuiting”.
 • Oudergemlaan, tussen Blijde inkomstlaan en het Schuman-rondpunt;
 • Breydelstraat;
 • Frossartstraat, tussen Justus Lipsiusstraat en Belliardstraat;
 • Justus Lipsiusstraat

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter

 • Iedereen te voet met een digitaal of printend doorgangsbewijs en zijn identiteitsbewijs.
 • Met een voertuig:
  • Officiële delegaties geaccrediteerd door de Raad
  • Hulpdiensten en politie
  • Voertuigen toegelaten door de politie (enkel toegelaten via de Oudergemlaan)

Om toegang te krijgen tot de veiligheidsperimeter moet u uw doorgangsbewijs (zie “Hoe een doorgangsbewijs verkrijgen”) en het identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort) op basis waarvan u de aanvraag hebt gedaan, voorleggen aan het politiecontrolepunt.

In geval van verlies of diefstal van hun identiteitsdocumenten kunnen Belgische inwoners en niet-Belgische inwoners die in België verblijven een “Attest van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart of een kaart voor vreemdelingen”(beter bekend als “Bijlage 12”) voorleggen, op voorwaarde dat dit document niet vervallen is.

Het doorgangsbewijs

Wie moet een voetgangers-doorgansbewijs aanvragen?

Ik woon in de buurt (in de veiligheidszone):

Als inwoner van de veiligheidsperimeter ontvangt u een brief in uw brievenbus waarin u op de hoogte wordt gebracht van de komende Europese top en waarin de praktische modaliteiten worden toegelicht. Om een doorgansbewijs te verkrijgen waarmee u naar uw wijk kunt terugkeren, hoeft u enkel het formulier “aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten” in te vullen dat beschikbaar is op de website van de politiezone Brussel CAPITALE Elsene, meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop.

Als je niet officieel ingeschreven bent op het adres binnen de veiligheidszone, zal je gevraagd worden om een kopie van je identiteitskaart, verblijfsvergunning of buitenlandse identiteitskaart en je huurcontract te bezorgen.

Elke lokale inwoner die een bezoeker ontvangt tijdens een Europese top moet zijn gast vragen om het formulier in te vullen, volgens dezelfde procedure als hierboven. Deze aanvraag bevat de contactgegevens van de bezoeker (volledig adres, zelfs voor bezoekers die in het buitenland wonen) en de periode waarin hij/zij bij de lokale bewoner thuis zal verblijven. Er wordt vervolgens een tijdelijke bezoekerspas verstrekt.

Ik werk binnen de veiligheidsperimeter:

Bedrijven die zich binnen de veiligheidsperimeter bevinden, worden per post en per mail op de hoogte gebracht van de komende Europese top met praktische details. Elk personeelslid moet individueel een aanvraag indienen. Hiervoor hoeft u enkel het aanvraagformulier “aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten” in te vullen dat online beschikbaar is op de website van de politiezone Brussel CAPITAL Elsene, meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop.

We raden je aan om je aanvraag in te dienen via je professionele e-mailadres, anders zal er gevraagd worden naar een attest van tewerkstelling.

Voor buitenlandse personeelsleden die niet zijn ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister, vragen we je om je tijdelijke adres in België op te geven (logeeradres, hotel, adres van de vriend die je ontvangt, …). Er zal ook een kopie van je identiteitskaart worden gevraagd.

Ik moet in de veiligheidszone zijn:

Als u op bezoek gaat bij een particulier die binnen de veiligheidsperimeter woont, moet u een aanvraag indienen met vermelding van de periode dat u bij de bewoner thuis bent en de identiteit van de bewoner.

Als u een afspraak heeft met een bedrijf of arts die zich binnen de veiligheidszone bevindt, moet u een aanvraag doen met vermelding van de datum van de afspraak en zal u gevraagd worden een bewijs van de afspraak te leveren.

Wie moet een voertuigs-doorgangsbewijs aanvragen?

Iedereen met een garage in de veiligheidszone kan een voertuigpas aanvragen.

U moet uw voertuigpas uitprinten en op het dashboard bevestigen.

Zie “Garages binnen de veiligheidsperimeter”.

OPGELET

Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor personen buiten de veiligheidsperimeter of voor personen die toegang hebben tot hun gebouw/garage via een ingang buiten de veiligheidsperimeter.

Hoe vraag ik een doorgangsbewijs aan?

Het aanvraagformulier is te vinden op https://www.polbru.be/eurotop.

Het ingevulde formulier wordt automatisch naar onze functionele mailbox gestuurd.

Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail met een dossiernummer van de volgende mailbox: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu .

Hoe kan ik een aanvraag invullen als ik geen internettoegang of smartphone heb?

Iedereen die geen internettoegang of smartphone heeft, kan contact opnemen met ons callcenter op 02.279.85.35 om een afspraak te maken. Wij zullen u helpen om een gedrukte doorgangsbewijs te verkrijgen.

Hoe ontvang ik mijn doorgangsbewijs?

Zodra je aanvraag is goedgekeurd door onze controlediensten, wordt er een doorgangsbewijs in Pdf-formaat verstuurd naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

De voetgangerspas kan getoond worden op je smartphone of in papiervorm bij de controlepunten.

Wat moet ik doen als ik mijn doorgangsbewijs kwijtraak?

Als je je doorgangsbewijs niet meer in je mailbox kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu of per telefoon 02.279.85.35. Wij sturen u de pas in Pdf-formaat naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

Wat moet ik doen als ik van voertuig verander?

Als je van voertuig verandert, stuur ons dan een e-mail naar zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu met je dossiernummer, voor- en achternaam en alle gegevens van je nieuwe voertuig. Wij sturen u de doorgangsbewijs in Pdf-formaat naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

Hoe lang is een doorgangsbewijs geldig?

Een kalenderjaar bestaat uit twee voorzitterschappen die elk zes maanden duren. Het eerste voorzitterschap begint op 1 januari en eindigt op 30 juni, terwijl het tweede loopt van 1 juli tot 31 december. De vervaldatum van de doorgangsbewijs staat onderaan de pas in het formaat MM/JJJJ. De vervaldatum voor passen die voor een beperkte periode worden uitgegeven, wordt aangegeven als DD/MM/JJJJ.

DoorgangsbewijsDoorgangsbewijs

Parkeren binnen de veiligheidsperimeter

Parkeerverbod bovengronds

Geen enkel vervoermiddel, fietsen, steps en scooters inbegrepen, mag bovengronds parkeren, te weten:

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat
 • Archimedesstraat tussen Stevinstraat en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan, tussen Stevinstraat en Schumanrotonde
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan, tussen Belliardstraat en Schumanrotonde
 • Breydelstraat
 • Etterbeeksesteenweg, tussen Belliardstraat en de Van Maerlantstraat.
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Oudergemselaan.

Garages gelegen binnen de perimeter

De bewoners en de firma’s hebben enkel toegang tot hun garage indien zij vooraf een doorgangsbewijs aangevraagd hebben voor hun voertuig via https://www.polbru.be/eurotop

De voertuigen moeten verplicht in hun garage gestald worden, geen enkel bovengronds stationnement wordt toegestaan, zelfs niet occasioneel.

De enige toegang tot de perimeter met een gemotoriseerd voertuig bevindt zich op de Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan. De enige uitgang bevindt zich aan de benedenkant van de Wetstraat ter hoogte van het Berlaymontgebouw.

Mijn vervoermiddel werd uit de perimeter verwijderd, wat moet ik doen?

Vanaf de eerste dag van de Europese top en tijdens de hele duur ervan is het verboden om enig vervoermiddel (auto, motor, fiets, scooter, enz.) binnen de veiligheidsperimeter te parkeren (zie “Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?”). Dit verbod wordt aangegeven met affiches en een politiebanner. Alle voertuigen die ondanks het verbod binnen de veiligheidsperimeter geparkeerd staan, worden automatisch weggehaald door onze diensten.

Eigenaars van voertuigen kunnen op vertoon van een identiteitsbewijs en de boorddocumenten van het voertuig een document afhalen in het politiekantoor van de Europese wijk, Clovislaan 10, 1000 Brussel.

Eigenaars van weggehaalde fietsen kunnen hun fiets ophalen bij de politie van de Europese wijk, Clovislaan 10, 1000 Brussel, op vertoon van een identiteitsbewijs. Als je niet zeker bent of je fiets weggehaald is, kun je altijd contact opnemen met het onthaal van het politiebureau op 02.279.85.10.

Leveringen

Tijdens een Europese top worden geen leveringen toegelaten binnen de veiligheidsperimeter (zie “Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?”). Vuilniszakken en terrassen mogen niet op de stoepen geplaatst worden binnen de veiligheidsperimeter.

Waarom is de politie aanwezig op:

De hoek van de Kortenberglaan en de Stevinstraat en de hoek van de Archimedesstraat en de Stevinstraat?

De secties van de Kortenberglaan gelegen tussen de Stevinstraat en de Schumanrotonde, en van de Archimedesstraat gelegen tussen de Stevinstraat en het Schumanrotonde vormen tijdens Europese toppen zones voor plaatselijk verkeer. Geen enkel voertuig mag er parkeren. Bewoners die over een garage beschikken gelegen in deze zones worden doorgelaten, maar mogen hun voertuigen niet bovengronds parkeren.

Voetgangers daarentegen mogen zich in deze zones vrij bewegen tot aan een wegversperring waar ze aan een controle zullen worden onderworpen indien ze de veiligheidsperimeter wensen te betreden.

De hoek Auderghemlaan en Blijde Inkomstlaan ?

Voertuigen uitgerust met een doorlaatbewijs afgeleverd door de politie mogen de veiligheidsperimeter binnen rijden na controle van hun doorlaatbewijs. De Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan vormt de enige toegang tot de veiligheidsperimeter voor gemotoriseerde voertuigen met doorlaatbewijs.

Hoe de Wetstraat, kant “Residence Palace” vervoegen komende van de kant van de Europese Commissie en niet in het bezit zijnde van een doorlaatbewijs dat toegang biedt tot de veiligheidsperimeter?

U kan hiervoor gebruik te maken van de metrotoegang nr2, gelegen in de Wetstraat op de hoek van de Karel de Grotelaan, via perron 1 het NMBS station SCHUMAN, vervolgens uitgang 3 “LEX”.

Wat met de tunnels?

Voor alle informatie betreffende de sluiting en heropening van de tunnels (Reyes en Montgomery), gelieve het twitter account van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene te raadplegen (hernaamd X depuis 24 juillet 2023)https://twitter.com/zpz_polbru.

Wat met het openbaar vervoer?

Tijdens de Europese top worden de bushaltes van de Archimedesstraat kant Schuman verplaatst naar de Etterbeekse Steenweg, ter hoogte van de ingang METRO MAALBEEK.

Het gaat om de volgende buslijnen:

 • Nr 12 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg)
 • Nr 21 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg) Nr. 36 (richting Konkel)
 • Nr 60 (richting UKKEL Kalevoet en richting Ambiorix)
 • Nr 79 (richting Kraainem)

Te voet naar de ingang METRO MAALBEEK aan de Etterbeeksesteenweg gaat via de Jozef II straat of de Stevinstraat. Meer informatie is te vinden op de website van de MIVB www.mivb.be.

De metro en de treinen rijden normaal. Er zijn echter maar 3 ingangen open:

 • Toegang nr. 1 BERLAYMONT – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr. 2 KAREL DE GROTE – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr.3 LEX – gelegen aan de overkant van de Wetstraat ten opzichte van de toegangen 1 & 2.

Tip: De Wetstraat oversteken doet men het best via de ondergrondse tunnel tussen de ingangen 2 & 3 via perron Nr 1.

Andere vragen

Een maand voor elke Europese top opent de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene een telefonische helpdesk waar het publiek terecht kan met al zijn vragen over de maatregelen die genomen zijn of genomen zullen worden in het kader van de topontmoetingen, alsook met alle bijkomende nuttige informatie.

U kunt onze Euro Top Call Centre bereiken op 02/279.85.35 van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.

FAQ – Europese Top (english)2024-03-21T13:41:20+01:00
Perimeter

The security perimeter

What is the security perimeter during a European Summit ?

Red zone on the map:
Streets accessible WITH a pass, used as a security perimeter during any European summit:

 • Le rond-point Schuman dans sa totalité
 • La rue Froissart, entre le rond-point Schuman et la rue juste Lipse

The “No Go Zone”:
Inaccessible to all pedestrians. Only accessible to motorized vehicles (see “garage located within the security perimeter”) :

 • La rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le boulevard Charlemagne
 • La rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le “résidence palace”

Pink zone on the map:
Streets accessible WITHOUT a pass, in local traffic with a parking restriction, used as a safety pre-perimeter for all European summits::

 • Rue Archimède entre la rue Stevin et le rond-point Schuman
 • Avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes)
 • La rue de la Loi entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman, également appelé “la zone liberté d’expression”.
 • Avenue d’Auderghem, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman ;
 • Rue Breydel ;
 • La rue Froissart, entre la Rue Juste Lipse et la Rue Belliard ;
 • La rue Juste Lipse.

Who has access to the security perimeter?

 • Anyone on foot with a digital or printed pass and ID.
 • With a vehicle:
  • Official delegations accredited by the Council
  • Emergency and police services
  • Police-accredited vehicles (access via Avenue d’Auderghem only)

In order to gain access to the security perimeter you will have to show your pass at the police checkpoint (see “How to obtain a pass?”) as well as the identity document (identity card or passport) with which you obtained this pass.

In case their identity documents were lost or stolen, the Belgian residents and the non-Belgian residents living in Belgium, will have to produce a “valid declaration of loss, theft or destruction of an identity card or an identity card for foreigners”, commonly referred to as an “Annexe 12”.

The pass / Laissez-passer

Who should apply for a pedestrian pass?

I live in the area

As a resident of the security perimeter, you will receive a letter in your letterbox informing you of the forthcoming European summit and setting out the practical details. To obtain a pass that will allow you to return to your neighborhood, simply fill in the “Pass request and attestation form” available on the Brussels CAPITAL Ixelles police zone website, and more precisely via the link https://www.polbru.be/eurotop.

If you are not officially registered at the address within the security perimeter, you will be asked to provide a copy of your ID card, residence permit or foreign ID card, as well as a copy of your lease.

Any local resident who will be receiving a visitor during a European summit must ask his or her guest to apply for a pass, following the same procedure as above. This request will include the visitor’s contact details (full address, even if the visitor lives abroad), as well as the period during which he or she will be staying with the local resident. A temporary pass will then be delivered.

I work within the security perimeter:

Companies located within the security perimeter will be notified by post of the forthcoming European summit, with practical details. Each member of staff will need to apply individually. To do so, they simply need to fill in the “Pass and certificate application form” available on the website of the Brussels CAPITAL Ixelles police zone, and more precisely via the link https://www.polbru.be/eurotop.

We recommend that you apply using your professional e-mail address, otherwise you will be asked to provide proof of employment.

For foreign staff who are not registered in the Belgian Population Register, please indicate your temporary address in Belgium (drop-off point, hotel, address of a friend where you are staying, etc.). A copy of your identity card will also be requested.

I need to get into the security perimeter :

If you are visiting a resident of the security perimeter, you will need to make your request, specifying the period during which you will be at the resident’s home and the identity of the resident will be asked.

If you have an appointment with a company or doctor located within the security perimeter, you must make the request, mentioning the date of the appointment, and provide proof of the appointment.

Who should apply for a car pass?

Anyone with a garage within the security perimeter can apply for a vehicle pass.

It is imperative that you print out your vehicle pass and place it on the dashboard.

See “Garages located within the security perimeter”.

ATTENTION

No exceptions will be made for people outside the security perimeter or for people with access to their building via an entrance outside the security perimeter

How do I apply for a pass?

The pass request form is available at https://www.polbru.be/eurotop

The completed form will be sent automatically to our functional mailbox.

You will automatically receive a confirmation e-mail with a file number from the following mailbox: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

How can I get a pass if I don’t have internet access or a smartphone?

Anyone without internet access or a smartphone can contact our call center on 02.279.85.35 to arrange an appointment. We’ll help you obtain a (paper) pass.

How to receive a pass ?

Once your application has been validated by our control services, a PDF pass will be sent to the e-mail address you provided when you made your request. The pedestrian pass can be shown via your smartphone or in paper copy at the control points at the entrance to the security perimeter.La demande de laissez-passer disponible à l’adresse https://www.polbru.be/eurotop

What to do in case of lost pass ?

If you can no longer find your pass in your mailbox, please contact us by e-mail zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu or by phone 02.279.85.35. We will send you your pass in PDF format to the e-mail address you provided when you made your request.

What should I do if I change my vehicle?

If you change your vehicle, please send us an e-mail to zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu with your file number, first and last name and all the details of your new vehicle. We’ll send you back the pass in PDF format to the e-mail address you provided when you made your request.

How long is my pass valid?

During a calendar year there are two presidencies lasting 6 months. The first presidency starts on January 1st and ends on June 30th. The second presidency starts on July 1st and ends on December 31st. The expiry date of your pass is stated at the bottom of the pass in the format MM/YYYY. The expiry date of temporary passes is also stated in the format DD/MM/YYYY.

DoorgangsbewijsDoorgangsbewijs

Parking within the security perimeter

Prohibited parking on the street.

Prohibited parking on the street.

No vehicle whatsoever can be parked on the folowing street. This includes bicycles, scooters and steps.

 • le rond-point Schuman
 • la rue Froissart entre la rue Belliard et le rond-point Schuman
 • l’avenue d’Auderghem à hauteur du rond-point Schuman
 • la rue de la Loi entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman
 • l’avenue de Cortenbergh à hauteur du rond-point Schuman
 • la rue Archimède à hauteur du rond-point Schuman
 • la rue de la Loi entre le boulevard Charlemagne et le rond-point Schuman
 • la rue de la Loi entre le “Résidence Palace” et le rond-point Schuman
 • la rue Juste Lipse pour moitié vers la rue Froissart
 • rue Archimède entre la rue Stevin et le rond-point Schuman
 • avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman
 • rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman
 • avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman
 •  rue Breydel
 • chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant
 • rue Van Maerlant
 • rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem.

My garage is within the security perimeter?

The local inhabitants and companies with a garage in the security perimeter can get access to the perimeter during the summit if they have requested a pass for their vehicle on the site https://www.polbru.be/eurotop.

Vehicles must be inside the garage. No parking on the street will be allowed, not even temporarily.

Access to the security perimeter with a motorised vehicle will only be possible through the access point on the corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée. Leaving the security perimeter will only be possible via rue de la Loi (Berlaymont side).

My vehicle has been towed away

From the first day of the European summit and throughout its duration, it will be forbidden to park any type of vehicle (car, motorcycle, bicycle, scooter, etc.) within the security perimeter (see “What is the security perimeter during a European summit?”). This prohibition will be indicated by posters and a police banner. All vehicles parked within the perimeter will be removed automatically by our services.

Vehicle owners will be able to pick up their vehicle at the Europe district police station, boulevard Clovis 10, 1000 Brussels, on presentation of an identity document and the vehicle’s registration documents.

Owners of bicycles that have ben towed away, can pick up their bikes at the Europe district police station, boulevard Clovis 10, 1000 Brussels, on presentation of an identity document. If you are not sure whether your bike has been serviced, you can always contact the police station reception desk on 02.279.85.10.

Deliveries

During the European Summit no deliveries will be allowed within the security perimeter (see “What is the security perimeter during a European summit?). Within the security perimeter, garbage bins and outside seating accomodations will also have to remain inside during the European Summit.

Why is there police presence:

At the corner of avenue de Cortenbergh and rue Stévin and At the of rue Archimède and rue Stévin?

The part of avenue Cortenbergh between rue Stévin and the Schuman roundabout and the part of rue Archimède between rue Stévin and the Schuman roundabout are made into local traffic zones during a European Summit. No vehicle is allowed to park in these zones. The local inhabitants who have a garage in these zones will be able to get in and out of their garages, but they are not allowed to park their vehicles on the street in these zones.
Pedestrians can move freely in these zones until they reach the checkpoint where they will have to show their passes if they wish to enter the security perimeter.

At the corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée?

The vehicles authorized by the police will be allowed into the security perimeter after showing their accreditation to the police. The corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée is the only access to the security perimeter.

How to gain access to the rue de la Loi on the side of the European Commission building without a pass giving you access to the security perimeter?

You can get access through the entrance on the corner of rue de la Loi and boulevard Charlemagne using train dock 1 of the SNCB Bruxelles-Schuman train station.

What about the tunnels?

For all real-time information about the opening and closing of the tunnels (Reyers-centre and Montgomery) please consult the twitter account (renamed X sinds 24 july 2023) for the police zone Bruxelles CAPITALE Ixelles ): https://twitter.com/zpz_polbru.

Wat met het openbaar vervoer?

During a European Summit, the bus stations on rue Archimède at the Schuman roundabout will be relocated to the front of the Maelbeek metro station on chaussée d’Etterbeek.

This concerns the following lines:

 • Nr 12 (direction Brussels Airport or direction Luxembourg)
 • Nr 21 (direction Brussels Airport or direction Luxembourg)
 • Nr 36 (direction Konkel)
 • Nr 60 (direction Uccle Calevoet and direction Ambiorix)
 • Nr 79 (direction Kraainem)

The Maelbeek metro station on chaussée d’Etterbeek can be reached by rue Joseph II or rue Stévin. The metro between Schuman and Maelbeek will also be available. More information can be obtained on the STIB website www.mivb.be .

The metro and the SNCB trains will operate as normal. However, only the following entrances will be open :

 • Entrance 1 : BERLAYMONT next to the Berlaymont building
 • Entrance 2 : CHARLEMAGNE on boulevard Charlemagne, next to the Charlemagne building
 • Entrance 3 : LEX, opposite entrances 1 and 2 on rue de la Loi

The rue de la Loi can be crossed underground via the platform which passes through the above-mentioned entrances 2 and 3.

Further questions

One month before each European summit, the Brussels CAPITAL Ixelles police zone opens a telephone helpline where the general population can ask any questions, they may have about the measures taken or to be taken in connection with the summits, as well as any useful additional information.

You can reach our Euro Top Call Center on 02/279.85.35 from Monday to Friday, 8am to 4pm.

Verkeersplan Europese Top – Circulation plan European Summit2024-01-25T11:40:01+01:00

Personen die een parkeergarage hebben in de Kortenberglaan of in de Stevinstraat (tussen de Kortenberglaan en de Archimedesstraat) gelieve de instructies op het plan in bijlage te volgen.

U dient via de Blijde Inkomstlaan te rijden aangezien dit de enige mogelijke route is die toegang geeft tot uw garage tijdens een Europese Top.

Circulation plan European Summit

Persons having a parking garage situated avenue de Cortenbergh or rue Stevin (between av. de Cortenbergh and rue Archimède) please follow the instructions on the attached plan.

You need to drive through avenue de la Joyeuse Entrée because it is the only way to access your garage during a European Summit.

Circulation plan

Verwijderen van fietsen

Een accreditatie verkrijgen

Busomleiding

Perimeter toegang

Veilig oversteken

Go to Top