Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Europese Top2023-03-20T14:04:20+01:00

Europese Top

Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten2021-03-04T11:31:59+01:00

Disclaimer

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar toevertrouwd werden in het kader van de huidige Europese Top.

De door u overgemaakte persoonsgegevens, zullen onderworpen worden aan een administratief en gerechtelijk nazicht om te bepalen of de aanvrager toegang krijgt tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Europese Top.

Het overmaken van deze persoonsgegevens houdt het stilzwijgende akkoord van de aanvrager in voor wat de verwerking ervan betreft. De werkgever wordt  verondersteld voorafgaandelijk zijn personeelsleden ingelicht te hebben i.v.m. het doorgeven van deze gegevens.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • zij worden enkel verzameld en verwerkt om een doorgangsbewijs of een attest te bekomen, in het kader van een welbepaalde Europese Top;
 • deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden noch aangewend voor commerciële doeleinden;
 • de aanvrager heeft het recht zijn gegevens te raadplegen; hij kan zich richten tot de beheerder van de site (ZPZ.PolBru.Info@police.belgium.eu) of tot de verantwoordelijke van de gegevensverwerking (ZPZ.PolBru.EuroTop@police.belgium.eu);
 • de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene verbindt er zich toe om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen opdat derden er geen onrechtmatig gebruik zouden van maken.

Het formulier kan worden behandeld met Microsoft Excel of met OpenOffice.org Scalc

FAQ – Europese Top2021-09-29T15:30:46+02:00
Perimeter

De veiligheidsperimeter

Welke is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese Top

Tijdens een Europese Top geldt de volgende veiligheidsperimeter

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de  “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter

Met een voertuig

 • de officiële delegaties met een doorlaatbewijs afgeleverd door de Europese Raad en/of door        de politiediensten
 • de hulpdiensten en de politie
 • de buurtbewoners  met een doorlaatbewijs  afgeleverd door de politie  (toegang enkel  via de Oudergemselaan)

Te voet

 • bewoners op vertoon van hun identiteitskaart
 • werknemers en zelfstandigen die binnen de perimeter werken op vertoon van hun identiteitskaart en een doorlaatbewijs (aan te vragen via hun werkgever)
 • elke persoon in bezit van een doorlaatbewijs en een geldig identiteitsdocument

Om toegang te krijgen tot de veiligheidsperimeter, dient U uw doorlaatbewijs (zie : hoe bekom ik een doorlaatbewijs) en Uw identiteitskaart  of paspoort te vertonen aan de controlepost van de politie.

In geval van verlies of diefstal van identiteitsdocumenten kunnen de mensen met en zonder een vaste verblijfplaats in België  een ‘Attest van verlies, diefstal of vernietiging’  bekomen bij de politie. Op vertoon van dit (nog geldig) attest,  en een doorlaatbewijs, heeft men toegang tot de perimeter.

Wat met de tunnels

Voor alle informatie betreffende de sluiting en heropening van de tunnels (Reyers en Montgomery), gelieve het twitter account  van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene te raadplegen https://twitter.com/zpz_polbru

Parkeren binnen de veiligheidsperimeter

Parkeerverbod bovengronds

Geen enkel vervoermidel, fietsen, steps en scooters inbegrepen, mag bovengronds parkeren.

Binnen de veiligheidsperimeter, te weten :

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de  “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat

In de straten met tijdelijk “uitgezonderd lokaal verkeer”, te weten :

 • Archimedesstraat tussen Stevinstraat en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan, tussen Stevinstraat en Schumanrotonde
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan, tussen Belliardstraat en Schumanrotonde
 • Breydelstraat

Evenals :

 • Etterbeeksesteenweg, tussen Belliardstraat en de Van Maerlantstraat.
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Oudergemselaan.

Garages gelegen binnen de perimeter

De bewoners en de firma’s hebben enkel toegang tot hun garage indien zij vooraf een doorgangsbewijs aangevraagd hebben voor hun voertuig via https://www.polbru.be/eurotop

De voertuigen moeten verplicht in hun garage gestald worden, geen enkel bovengronds stationnement wordt toegestaan, zelfs niet occasioneel.

De enige toegang tot de perimeter met een gemotoriseerd voertuig bevindt zich op de Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan.

De enige uitgang bevindt zich aan de benedenkant van de Wetstraat ter hoogte van het Berlaymontgebouw.

Mijn vervoermiddel werd uit de perimeter verwijderd

Vanaf de begindag van elke Europese top en gedurende de volledige duur van die Europese top geldt er een totaal parkeerverbod binnen de veiligheidsperimeter (zie rubriek). Geen enkel voertuig, van welk type ook (auto, moto, scooter, fiets, step,…) mag zich in deze zone bevinden.

Dit verbod wordt bijkomend zichtbaar gemaakt aan de hand van affiches en politielint de dag voordien. De dag zelf worden deze vervoermiddelen onherroepelijk verwijderd uit de veiligheidsperimeter. De rechtmatige eigenaars kunnen zich aanbieden op het wijkcommissariaat van de PROXI/EUROPA, Clovislaan 10 te 1000 Brussel met een geldig identiteitsbewijs en de boorddocumenten van de ingeschreven vervoermiddelen.

Het wijkcommissariaat van de PROXI/EUROPA is geopend elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u. tot 16u. en op donderdag van 12u. tot 20u. (gesloten tijdens zon- en feestdagen).

Wat met het openbaar vervoer

Tijdens de Europese top worden de bushaltes van de Archimedesstraat kant Schuman verplaatst naar de Etterbeekse Steenweg, ter hoogte van de ingang METRO MAALBEEK.

Het gaat om de volgende buslijnen:

 • Nr 12 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg)
 • Nr 21 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg) Nr. 36 (richting Konkel)
 • Nr 60 (richting UKKEL  Kalevoet en richting Ambiorix)
 • Nr 79 (richting Kraainem)

Te voet naar de ingang METRO MAALBEEK aan de Etterbeeksesteenweg gaat via de Jozef II straat of de Stevinstraat. Meer informatie is te vinden op de website van de MIVB www.mivb.be .

De metro en de treinen rijden normaal. Er zijn echter maar 3 ingangen open:

 • Toegang nr. 1 BERLAYMONT – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr. 2 KAREL DE GROTE – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr.3 LEX – gelegen aan de overkant van de Wetstraat ten opzichte van de toegangen 1 & 2.

Tip : De Wetstraat oversteken doet men het best via de ondergrondse tunnel tussen de ingangen 2 & 3 via perron Nr 1.

Leveringen

Geen enkele levering wordt toegelaten in de veiligheidsperimeter gedurende de Europese Top (zie veiligheidsperimeter). De terrassen en de vuilniszakken mogen evenmin buitengezet worden tijdens die periode.

Het doorlaatbewijs

Ik ben bewoner

Indien u woonachtig bent in de veiligheidsperimeter, dan ontvangt u een brief om u op de hoogte te brengen van de eerstvolgende Europese top met alle praktische modaliteiten. Om een doorlaatbewijs te ontvangen dat u toegang biedt tot uw wijk, volstaat het om het document “Aanvraagformulier doorlaatbewijs en attesten” in te vullen dat zich op de website van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene bevindt, en meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop en deze volledig ingevuld terug te sturen naar het e-mail adres vermeld op het aanvraagformulier: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

Elke bewoner die een bezoeker ontvangt tijdens een Europese top dient voor deze persoon een doorlaatbewijs aan te vragen op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Deze aanvraag dient de naam en gegevens van de bezoeker te bevatten (volledig adres, zelfs voor een bezoeker die in het buitenland woont) alsook de periode van aanwezigheid op het adres van de bewoner. Op basis hiervan zal een tijdelijk doorlaatbewijs afgeleverd worden voor deze bezoeker.

Ik werk in de veiligheidsperimeter

De bedrijven ingeplant in de veiligheidsperimeter worden per brief op de hoogte gebracht van de eerstvolgende Europese top alsook van de praktische modaliteiten. Elk bedrijf dient een verantwoordelijke aan te wijzen die zal zorgen voor de aanvraag van de nodige doorlaatbewijzen voor de personeelsleden. Hiervoor volstaat het om het document “Aanvraagformulier doorlaatbewijzen en attesten” online in te vullen dat zich op de site van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene bevindt, en meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop en deze volledig ingevuld terug te sturen naar het e-mail adres vermeld op het aanvraagformulier: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

Ik moet mij in de veiligheidsperimeter begeven

Indien u op bezoek gaat bij een particulier die in de Europese perimeter woont, zal deze een doorlaatbewijs dienen aan te vragen voor u voor de tijdsduur van uw bezoek.

Indien u op bezoek gaat bij een bedrijf gelegen in de Europese perimeter, zal desbetreffend bedrijf voor u een tijdelijk doorlaatbewijs moeten aanvragen.

Doorgangsbewijs

Hoe dient het doorlaatbewijs ingevuld te worden

Het formulier om een doorlaatbewijs aan te vragen is beschikbaar op https://www.polbru.be/eurotop

en bestaat in 2 versies : Microsoft Excel of Open Office bestand.

De naam en voornaam dienen ingevuld te worden in drukletters. Indien u meerdere voornamen hebt, dient u enkel de eerste in te vullen behalve indien het om een samengestelde voornaam gaat. De geboortedatum dient ingevuld te worden onder de vorm DD/MM/JJJJ, verdere informatie hoeft niet aan deze voorwaarden te voldoen.

Het volledig ingevuld document dient per mail overgemaakt te worden naar het adres hernomen op het formulier, zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

De vervaldatum van uw doorlaatbewijs wordt vermeld onderaan het formulier MM/JJJJ.

Hoe bekom ik mijn doorlaatbewijs

Bewoners kunnen op vertoon van hun identiteitskaart de aangevraagde doorlaatbewijzen ophalen in het wijkcommissariaat gelegen in de Europese wijk, Clovislaan 10 te 1000 Brussel. Bedrijven dienen een personeelslid te belasten om alle aangevraagde doorlaatbewijzen voor desbetreffend bedrijf te komen ophalen in het hier boven vernoemd wijkcommissariaat.

Het wijkcommissariaat van de Europese wijk is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 16u alsook op donderdag van 12 tot 20u (gesloten op weekends en feestdagen).

Wat te doen bij verlies van een doorlaatbewijs

Een bewoner die zijn/haar doorlaatbewijs heeft verloren, kan een nieuwe aanvraag indienen via het beschikbare formulier op de website van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (zie. “Hoe vraag ik een doorlaatbewijs aan?” door te vermelden dat het om een verlies gaat. Een duplicaat zal hierna worden afgeleverd.

Een persoon werkzaam in een bedrijf gelegen in de veiligheidsperimeter van de Europese top dient de verantwoordelijke voor de aanvragen van de doorlaatbewijzen te verwittigen van het verlies. Deze laatste zal een nieuwe aanvraag indienen met de vermelding dat het om een verlies gaat. Een duplicaat zal hierna worden afgeleverd.

Wat is de geldigheidsduur van een doorlaatbewijs

Een burgerlijk jaar omvat twee voorzitterschappen, elk van zes maanden. Het eerste voorzitterschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 30 juni, het tweede vangt aan op 1 juli en eindigt op 31 december. De vervaldatum van het doorlaatbewijs staat onderaan vermeld onder de vorm van MM/JJJJ. De vervaldatum van de doorlaatbewijzen afgeleverd voor een bepaalde duur wordt aangegeven onder de vorm van DD/MM.JJJJ.

Doorgangsbewijs

Veelgestelde vragen

Waarom is de politie aanwezig op:

 • De hoek van de Kortenberglaan en de Stevinstraat
 • De hoek van de Archimedesstraat en de Stevinstraat

De secties van de Kortenberglaan gelegen tussen de Stevinstraat en de Schumanrotonde, en van de Archimedesstraat gelegen tussen de Stevinstraat en het Schumanrotonde vormen tijdens Europese toppen zones voor plaatselijk verkeer. Geen enkel voertuig mag er parkeren. Bewoners die over een garage beschikken gelegen in deze zones worden doorgelaten, maar mogen hun voertuigen niet bovengronds parkeren.

Voetgangers daarentegen mogen zich in deze zones vrij bewegen tot aan een wegversperring waar ze aan een controle zullen worden onderworpen indien ze de veiligheidsperimeter wensen te betreden.

Voertuigen uitgerust met een doorlaatbewijs afgeleverd door de politie mogen de veiligheidsperimeter binnen rijden na controle van hun doorlaatbewijs. De Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan vormt de enige toegang tot de veiligheidsperimeter voor gemotoriseerde voertuigen met doorlaatbewijs.

Hoe de Wetstraat, kant “Residence Palace” vervoegen komende van de kant van de Europese Commissie en niet in het bezit zijnde van een doorlaatbewijs dat toegang biedt tot de veiligheidsperimeter?

U kan hiervoor gebruik te maken van de metrotoegang nr2, gelegen in de Wetstraat op de hoek van de Karel de Grotelaan, via perron 1 het NMBS station SCHUMAN, vervolgens uitgang 3 “LEX”.

Andere vragen

Eén maand voor elke Europese top opent de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene een telefonische permanentie die de bevolking toelaat om vragen te stellen over de reeds gekende zaken met betrekking tot de genomen en te nemen maatregelen in het kader van deze Europese toppen, alsook om andere nuttige info te bekomen.

Deze permanentie is bereikbaar op het nummer 02/279 85 35 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 16u en op donderdag van 12 tot 20u (behalve in de weekends en op feestdagen).

FAQ – Europese Top (english)2021-09-29T15:41:07+02:00
Security perimeter

The security perimeter

What is the security perimeter during a European Summit

The security perimeter during a European Summit includes :

 • The Schuman roundabout
 • Rue Froissart, between rue Belliard and the Schuman roundabout
 • Avenue d’Auderghem at the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi, between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • Avenue Cortenbergh at the Schuman roundabout
 • Rue Archimède at the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi, between boulevard Charlemagne and the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi, between the ‘Résidence Palace’ and the Schuman roundabout
 • Half of rue Juste Lipse towards rue Froissart

Who has access to the security perimeter

By car

 • Official delegations accredited by the Council and/or the police
 • Emergency services and the police
 • Local inhabitants accredited by the police (access only through avenue d’Auderghem)

On foot

 • Local inhabitants in possession of their identity card
 • Employees and business people in possession of their identity card and a pass (to be obtained through their employer)
 • All those in possession of a pass and a valid identity document

In order to gain access to the security perimeter you will have to show your pass at the police checkpoint (see “How to obtain a pass?”) as well as the identity document (identity card or passport) with which you obtained this pass.

In case their identity documents were lost or stolen, the Belgian residents and the non-Belgian residents living in Belgium, will have to produce a “valid declaration of loss, theft or destruction of an identity card or an identity card for foreigners”, commonly referred to as an “Annexe 12”.

What about the tunnels

For all real-time information about the opening and closing of the tunnels (Reyers-centre and Montgomery) please consult the twitter account for the police zone Bruxelles CAPITALE Ixelles https://twitter.com/zpz_polbru

Parking within the security perimeter

Prohibited parking on the street

No vehicle whatsoever can be parked on the street. This includes bicycles, scooters and steps.

Within the security perimeter :

 • Rue Froissart between rue Belliard and the Schuman roundabout
 • Avenue d’Auderghem at the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • Avenue Cortenbergh at the Schuman roundabout
 • Rue Archimède at the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi between boulevard Charlemagne and the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi between the ‘Résidence Palace’ and the Schuman roundabout
 • Half of rue Juste Lipse towards rue Froissart

In the streets with local traffic only during the Summit :

 • Rue Archimède between rue Stévin and the Schuman roundabout
 • Avenue Cortenbergh between rue Stévin and the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • Avenue d’Auderghem between rue Belliard and the Schuman roundabout
 • Rue Breydel
 • Chaussée d’Etterbeek between rue Belliard and rue Van Maerlant
 • Rue Van Maerlant
 • Rue Belliard, between chaussée d’Etterbeek and avenue d’Auderghem.

Garages within the security perimeter

The local inhabitants and companies with a garage in the security perimeter can get access to the perimeter during the summit if they have requested a pass for their vehicle on the site https://www.polbru.be/eurotop

Vehicles must be inside the garage. No parking on the street will be allowed, not even temporarily.

Access to the security perimeter with a motorised vehicle will only be possible through the access point on the corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée. Leaving the security perimeter will only be possible via rue de la Loi (Berlaymont side).

My vehicle has been towed away

From day one and throughout the European Summit it will be prohibited to park any vehicle (car, motorcycle, scooter, bicycle, step,…) within the security perimeter (see “ What is the security perimeter during a European summit?).

This prohibition will be displayed on posters and police banners. All vehicles parked within the security perimeter will be towed away by the police. The owners of the vehicles will be allowed to recover their vehicle at the European district police station on boulevard Clovis 10, 1000 Brussels. In order to recover their vehicle the owners will have to show an identity document and the papers of the vehicle.

The European district police station is open on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 8 am until 4 pm and on Thursday from noon until 8 pm (the police station is closed on weekends and holidays).

What about public transport?

During a European Summit, the bus stations on rue Archimède at the Schuman roundabout will be relocated to the front of the Maelbeek metro station on chaussée d’Etterbeek.

This concerns the following lines:

 • Nr 12 (direction Brussels Airport or direction Luxembourg)
 • Nr 21 (direction Brussels Airport or direction Luxembourg)
 • Nr 36 (direction Konkel)
 • Nr 60 (direction Uccle Calevoet and direction Ambiorix)
 • Nr 79 (direction Kraainem)

The Maelbeek metro station on chaussée d’Etterbeek can be reached by rue Joseph II or rue Stévin. The metro between Schuman and Maelbeek will also be available. More information can be obtained on the STIB website www.mivb.be .

The metro and the SNCB trains will operate as normal. However, only the following entrances will be open :

 • Entrance  1 : BERLAYMONT next to the Berlaymont building
 • Entrance  2 : CHARLEMAGNE on boulevard Charlemagne, next to the Charlemagne building
 • Entrance  3 : LEX, opposite entrances 1 and 2 on rue de la Loi

The rue de la Loi can be crossed underground via the platform which passes through the above-mentioned entrances 2 and 3.

Deliveries

During the European Summit no deliveries will be allowed within the security perimeter (see “What is the security perimeter during a European summit?). Within the security perimeter, garbage bins and outside seating accomodations will also have to remain inside during the European Summit.

I am a local Inhabitant

If you live within the security perimeter, you will receive a letter informing you that a European Summit will be held and which rules you will be asked to follow. In order to obtain a pass giving you access to the security perimeter you simply fill out the form “Formulaire de demande de laissez-passer et attestations” on the website https://www.polbru.be/eurotop of the Bruxelles CAPITALE Ixelles police zone and mail this form to zpz.polbru.eurotop@police.belgium.be.

Each person living in the security perimeter will have to ask for a pass for each person who visits them during a European Summit, using the same procedure. In order to obtain such a pass the following information will be needed: name of the visitor, complete address, even for visitors living abroad, the period of their presence at the home of the local inhabitant. Based on this information a temporary pass can be provided.

I work within the security perimeter

Companies based within the security perimeter will receive a letter informing them that a European Summit will be held and which rules they will be asked to follow. Each business will designate somebody to be in charge of requesting passes for the company staff. In order to obtain these passes this person simply has to fill out the form “Formulaire de demande de laissez-passer et attestations” on the website https://www.polbru.be/eurotop of the Bruxelles CAPITALE Ixelles police zone and mail this form to zpz.polbru.eurotop@police.belgium.be.

For staff, not registered at the Registre de la Population en Belgique, the person responsible for requesting the passes for the company will have to provide the complete address abroad. To obtain these passes, the person responsible for requesting the passes for the company will have to sign these passes and state their details.

I need to get into the security perimeter

To visit a person living within the European Summit perimeter, the resident will have to request a pass for you, covering the period of your visit.

If you have an appointment with a company situated within the European perimeter, the company will have to request a temporary pass for you.

Access

How to apply for a pass

The request for a pass is available in 2 versions, Microsoft Excel or OpenOffice file on https://www.polbru.be/eurotop

First name and surname have to be entered in upper case. If you have several first names you only have to provide the first one except for hyphenated names. Date of birth should be written in the format DD/MM/YYYY. Other details are not necessary for this form.

The completed form needs to be sent to zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

The expiry date of your pass is stated  at the bottom in the format DD/MM/YYYY.

The expiry date of the temporary passes is also stated in the format DD/MM/YYYY.

How to receive a pass

Local inhabitants in possession of an identity document can collect their passes at the police station on boulevard Clovis 10 in 1000 Brussels. Companies and businesses can collect their passes at the same police station through their designated staff member.

The European district police station is open on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 8 am until 4 pm and on Thursday from noon until 8 pm (the police station is closed on weekends and holidays).

What to do in case of lost pass

A local inhabitant who has lost their pass can ask for a new one on the website of the Bruxelles CAPITALE Ixelles police zone (see “How to obtain a pass”) stating that they lost their pass. A duplicate will be delivered.

How long is my pass valid

During a calendar year there are two presidencies lasting 6 months. The first presidency starts on  January 1st and ends on June 30th. The second presidency starts on July 1st and ends on December 31st. The expiry date of your pass is stated at the bottom of the pass in the format MM/YYYY. The expiry date of temporary passes is also stated in the format DD/MM/YYYY.

Access

Frequently asked questions

Why is there police :

 • At the corner of avenue de Cortenbergh and rue Stévin?
 • At the of rue Archimède and rue Stévin?

The part of avenue Cortenbergh between rue Stévin and the Schuman roundabout and the part of rue Archimède between rue Stévin and the Schuman roundabout are made into local traffic zones during a European Summit. No vehicle is allowed to park in these zones. The local inhabitants who have a garage in these zones will be able to get in and out of their garages but they are not allowed to park their vehicles on the street in these zones.

Pedestrians can move freely in these zones until they reach the checkpoint where they will have to show their passes if they wish to enter the security perimeter.

Why is there police at the corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée?

The vehicles authorized by the police will be allowed into the security perimeter after showing their accreditation to the police. The corner of avenue d’Auderghem and avenue de la Joyeuse Entrée is the only access to the security perimeter.

How to gain access to the rue de la Loi on the side of the European Commission building without a pass giving you access to the security perimeter?

You can get access through the entrance on the corner of rue de la Loi and boulevard Charlemagne using train dock 1 of the SNCB Bruxelles-Schuman train station.

Further questions

One month before each European Summit, the Bruxelles CAPITALE police zone has a call centre where the population can ask questions about measures taken during a Summit as well as obtain any other useful information.

This call centre can be reached at 02/279.85.35 on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 8 am until 4 pm and on Thursday from noon until 8 pm (the police station and call center is closed on weekends and holidays).

Verkeersplan Europese Top – Circulation plan European Summit2021-09-29T15:45:07+02:00

Personen die een parkeergarage hebben in de Kortenberglaan of in de Stevinstraat (tussen de Kortenberglaan en de Archimedesstraat) gelieve de instructies op het plan in bijlage te volgen.

U dient via de Blijde Inkomstlaan te rijden aangezien dit de enige mogelijke route is die toegang geeft tot uw garage tijdens een Europese Top.

Circulation plan European Summit

Persons having a parking garage situated avenue de Cortenbergh or rue Stevin (between av. de Cortenbergh and rue Archimède) please follow the instructions on the attached plan.

You need to drive through avenue de la Joyeuse Entrée because it is the only way to access your garage during a European Summit.

Circulation plan

Verwijderen van fietsen

Een accreditatie verkrijgen

Go to Top