Buurtinformatienetwerk

Wat is een Buurtinformatienetwerk?

Een Buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de bestuurlijke overheden met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. De drie pijlers van een BIN zijn participatie, communicatie en preventie.

Het doel van dit initiatief, waarvan zowel wijkbewoners als plaatselijke handelaars, bedrijven en organisaties (in dat geval spreken we van een BIN-Z) deel kunnen uitmaken, is om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen, de sociale cohesie te versterken, criminaliteit te voorkomen en een samenwerking tussen burger en politie op het vlak van informatie-uitwisseling tot stand te brengen.

De algemene werking van een BIN wordt door een ministeriële omzendbrief geregeld.

https://www.besafe.be/sites/default/files/2019-04/bin_herwerking_omzendbrief_2019.pdf

Hoe werkt een BIN?

De BIN-leden verzamelen zich in een groep op de sociale media onder de verantwoordelijkheid van een coördinator, die op voorhand werd aangeduid. Hij of zij staat in voor het goede verloop van de communicatie binnen de groep en is ook het aanspreekpunt voor de politie en de leden van het BIN.

Het BIN meldt verdachte feiten, personen, voertuigen of gedragingen aan de politie. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen dringende en niet-dringende informatie.

Bij dringende situaties blijft het advies: 101 bellen!

Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of van verdachte voertuigen met een herkenbare nummerplaat is verboden volgens de Privacywet van 8 december 1992.

Via de politie worden in de groep ook preventieboodschappen gedeeld of wordt er gesensibiliseerd om de aangifte- en meldingsbereidheid te verhogen. Iedere meerderjarige persoon die binnen het gebied van een BIN woont of werkt, kan trouwens deelnemen aan het BIN.

Wat is een BIN niet?

Het BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. De wet op private milities van 29 juli 1934 bepaalt welke handelingen bij wet verboden zijn.

Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen.

Het feit lid te zijn van een BIN brengt geen extra of bijzondere rechten voor de betrokkenen met zich mee en verleent hun ook geen voorrechten in hun contacten met de politiediensten.

Wie zijn de sleutelfiguren van een BIN?

De partijen die betrokken zijn bij een buurtinformatienetwerk zijn de burgers van een bepaalde wijk, de coördinator, de lokale politie en de lokale overheid. Voor een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z) zijn dat de zelfstandigen, de lokale politie en de plaatselijke bestuurlijke overheid. De bewoners van een handelswijk kunnen er ook bij betrokken zijn.

De coördinator

De coördinator maakt deel uit van de gemeenschap waar het BIN wordt opgericht en krijgt de goedkeuring van de leden. Hij kan eventueel worden bijgestaan door een stuurgroep om opvolging te garanderen bij eventuele afwezigheid.

Een goede coördinator heeft voldoende sociale vaardigheden en zin voor initiatief, respecteert de democratische waarden en is solidair met de andere leden van de gemeenschap. De coördinator hoeft niet over een speciale technische installatie of geavanceerde apparatuur te beschikken. Een nauwe betrokkenheid bij de wijk is voldoende. De coördinator geeft informatie door en is het aanspreekpunt en de leider van het project.

De taken van de coördinator en zijn stuurgroep zijn:

 • Het doorgeven van informatie over het concept van een BIN;
 • kandidaat-leden verwelkomen en informatie geven;
 • de BIN-leden sensibiliseren over goed meldingsgedrag;
 • de ledenlijst beheren voor het uitwisselen van informatie;
 • gegevens verzamelen;
 • het communicatieplan uitvoeren in samenwerking met de politie;
 • de opvolging bij het BIN verzekeren;
 • het ontvangen en sturen van de berichten voor de politie organiseren;
 • overleggen met de politie over de informatie en een eventueel gebrek aan informatie (bv. vraag naar informatie als daar behoefte aan is).

Gemandateerde politiebeambte

De taken van de gemandateerde politiebeambte zijn:

 • informatie geven over wat een BIN wel en niet is;
 • de coördinatoren uitleggen hoe ze de berichten moeten communiceren en raad geven over het organiseren van de berichten;
 • de preventieve en supralokale werking organiseren;
 • het uitwisselen van informatie tussen de politie en de coördinator(s) opvolgen en evalueren;
 • feedback geven aan de coördinator(s) van het BIN over het verloop van de communicatie;
 • contacten onderhouden met alle betrokken personen binnen de (lokale en federale) politiediensten en met de lokale overheden;
 • het BIN integreren in de betrokken politionele en gerechtelijke beleidsplannen (veiligheidscharters, zonale veiligheidsplannen, …).

De samenwerking tussen de coördinator en de gemandateerde politiebeambte verloopt volgens de bepalingen van het charter. De coördinator en de gemandateerde politiebeambte volgen ook de samenwerking op, controleren de werking en de organisatie van het BIN en rapporteren erover aan de overheden. De coördinator en de gemandateerde politiebeambte zijn partners die elkaar kunnen steunen en inspireren.

Inwoners van een wijk die deel uitmaakt van een BIN

Alle inwoners van een bepaalde wijk kunnen aan het BIN deelnemen. Het recht op informatie is geen voorrecht voor bepaalde bevolkingsgroepen. Tijdens informatiesessies voor de BIN-leden heeft elk lid de mogelijkheid om zijn mening te geven. Enkele principes:

 • Het BIN kan alleen efficiënt werken als de leden aandachtig en alert zijn zodra ze een bericht ontvangen, het preventief advies toepassen, de beveiligingssystemen verifiëren en controleren, hun woning een bewoonde indruk geven (bv. door het licht aan te doen als dat aangeraden wordt, …);
 • De burger gaat niet zelf patrouilleren, naar daders toegaan, handelen in naam van de politie of daders opsporen. Dat is het basisprincipe van een BIN. De wet op de private milities en de privacywet moeten door alle burgers nageleefd worden.

De bestuurlijke overheden

De bestuurlijke overheden kunnen ondersteuning bieden door de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te stellen. Ze stimuleren ook alle initiatieven die de sociale cohesie in een wijk mee versterken, werken nauw samen met de politiediensten en staan open voor een dialoog met de burger.

Welke BIN bestaan er al op het grondgebied van onze zone?

Momenteel zijn er drie netwerken op het grondgebied van de zone: twee BIN-Z en een BIN.

Zoals reeds vermeld; een BIN-Z focust zich op handelaars en zelfstandigen.

 • BIN-Z Zavel

  Deze omvat grotendeels de Grote Zavel en aanpalende straten waaronder de Bodenbroekstraat, de Lebeaustraat, de Joseph Stevensstraat, de Minimenstraat, de Watteeustraat, de Ernest Allardstraat, de Regentschapsstraat, het Gerechtsplein, de Zavelstraat en het Sint-Jansplein.

De coördinatoren zijn:

De gemandateerde politiebeambte voor deze BIN-Z is:

 • BIN-Z Kastelein

  Deze bevindt zich op het Kasteleinsplein en de aanpalende straten waaronder de Baljuwstraat, de Edelknaapstraat, de Waterleidingsstraat, de Simonisstraat, de Amazonestraat, het Drievuldigheidsvoorplein en een deel van de Faiderstraat.

  Er zijn momenteel geen coördinatoren meer, dus als u lid en/of coördinator van dit BIN wil worden, neem dan contact op met onze diensten via ZPZ.PolBru.DPI.XLO.Proxi.Lepoutre@police.belgium.eu

 • BIN Meudon

  Deze omvat de Meudonwijk in Neder-over-Heembeek en omvat de volgende straten: Beukennootjestraat, Meudonstraat, Ransbeekstraat, Driegatenstraat, Meibloemstraat, Marlylaan, Marjoleinstraat, Bosduifstraat en een deel van de Oorlogskruisenlaan en de Vilvoordsesteenweg.

De coördinator voor deze BIN is:

De gemandateerde politiebeambte is:

Hoe kan ik een BIN oprichten of mij aansluiten?

Het idee kan vanuit één of meerdere inwoners komen (of handelaars in het geval van een BIN-Z) of via de politie. Aan het oprichten van een buurtinformatienetwerk gaat altijd een overleg met de lokale overheden en de politie vooraf. Interesse? Neem dan contact op met onze diensten ZPZ.Polbru.Qu-WK@police.belgium.eu

Het is heel belangrijk dat er een voldoende groot draagvlak is voor dit initiatief bij alle betrokken personen en dat de werking duidelijk is. De lokale politie neemt dan contact op met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden over de vraag om een BIN op te richten.

Alvorens een BIN op te richten, wordt er onderzocht wat de beweegredenen en verwachtingen van de betrokken partijen zijn en welke doelstellingen geformuleerd werden. Daarna wordt de wijk in zijn geheel op de hoogte gebracht en wordt er naar het maatschappelijk draagvlak voor het project gepeild.

Als u lid wilt worden van een bestaand BIN(-Z), neem dan contact op met de coördinator, die u zal vragen om in te stemmen met de werkingsregels en het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

Stappenplan om een BIN(-Z) op te richten:

 • Gesprek tussen initiatiefnemer(s) en politie over de reden voor het oprichten van een BIN, de doelstellingen ervan en de verwachtingen van alle partijen.
 • Een wijk, buurt of enkele straten afbakenen waarbinnen het toekomstige BIN werkzaam zal zijn en een communicatieplan opstellen. De criteria kan u terugvinden in de omzendbrief hieronder.
 • De uitnodigingsbrief, het aansluitingsformulier en het huishoudelijk reglement opstellen en ze onder de toekomstige leden verspreiden.
 • Een presentatie opstellen om te gebruiken op een informatievergadering en een coördinator aanduiden.
 • De aansluitingsformulieren verzamelen + lijsten met contactgegevens opstellen voor het communicatieplatform.
 • Het charter opstellen in samenwerking met de politie. Dat wordt ondertekend door alle partijen. Een ondertekend exemplaar wordt aan de FOD Binnenlandse Zaken overgemaakt.
 • Er wordt aangeraden om de werking jaarlijks te evalueren samen met de coördinator, de politie en eventueel iemand van het politiecollege.

Om een buurtinformatienetwerk op te richten, is een lokaal charter nodig dat de nodige overeenkomsten en de taken van de partners op papier vastlegt. Dit charter wordt door alle betrokken partners opgesteld, waarbij de stuurgroep het initiatief kan nemen.

In het charter vinden we, naast de contactgegevens van alle betrokkenen en een financieringsplan, ook een communicatieplan terug. Een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen alle betrokken partijen vraagt een goede organisatie.

Voor meer informatie over het project:

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk/een-bin-oprichten