Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

U bent slachtoffer2023-03-20T13:59:53+01:00

U bent slachtoffer

Dienst Politionele Slachtofferbejegening2021-03-08T11:16:52+01:00

U kan contact opnemen met onze dienst Politionele Slachtofferbejegening.

Onze dienst is beschikbaar voor:

 • Slachtoffers
 • Getuigen
 • Naasten

Onze dienst ontvangt iedereen die slachtoffer, naaste of getuige is van een inbreuk met fysieke, morele of psychologische schade.  Om beroep te kunnen doen op onze diensten is het niet noodzakelijk om een klacht te hebben ingediend.

Welke diensten bieden we aan?

 • onthaal en een luisterend oor
 • psychologische ondersteuning
 • juridisch en sociaal advies
 • begeleiding bij diverse procedures

Vertrouwelijkheid

De inhoud van onze dossiers is strikt vertrouwelijk.

DPI Brussel – Centrum
DPI Laken
DPI Neder-over-Heembeek / Haren

DPI Elsene – Louiza

Kolenmarkt 30, 1000 Brussel Collegestraat 1, 1050 Brussel
Stuur een e-mail


Onze diensten zijn open van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 16u00.

Fundamentele rechten2021-03-08T11:16:15+01:00

Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling

Als u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan wilt u natuurlijk dat de instanties waarmee u te maken krijgt u op een vriendelijke, correcte en tactvolle manier behandelen. Uw nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele voorkeur mag geen rol spelen.

Niet alleen het slachtoffer zelf, maar ook de nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben recht op eerbied voor hun rouwproces.

Het recht om informatie te krijgen

U heeft recht op alle informatie over:

hoe de gerechtelijke procedure zal verlopen
het feit dat u een advocaat onder de arm mag nemen
wat u moet doen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen
de Centra voor slachtofferhulp

Die informatie moet u binnen een redelijke termijn krijgen en moet zo volledig mogelijk zijn.

Het recht om informatie te geven

Als slachtoffer wilt u natuurlijk ook uw versie van het verhaal geven: u wilt gehoord worden. Dat recht heeft u: u moet alle elementen kunnen meedelen die nodig zijn om de schade te beoordelen.

Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand

Van zodra de politie, justitie of een of andere vorm van hulpverlening tussenkomt, heeft u als slachtoffer recht op begeleiding en advies. Zo heeft u onder andere het recht om een advocaat in te schakelen, zelfs wanneer u daarvoor niet over voldoende geld beschikt.

Het recht op financieel herstel

De schade die u als slachtoffer heeft geleden, moet binnen een redelijke termijn hersteld worden. Daar heeft u recht op. U moet wel de omvang van deze schade kunnen aantonen.

Wanneer het niet meer mogelijk is om de schade effectief te herstellen (bijvoorbeeld wanneer een goed onherroepelijk beschadigd is of in het geval van blijvende lichamelijke schade), kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden financiële hulp vragen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Het recht op hulp

U heeft als slachtoffer recht op psychosociale hulp die aangepast is aan uw noden (slachtoffers van seksuele misdrijven hebben immers andere hulp nodig dan slachtoffers van een diefstal). Deze hulp kunt u vinden bij de dienst Slachtofferonthaal.

Het recht op bescherming en respect voor het privéleven

De politie en het gerecht moeten u als slachtoffer beschermen tegen bedreigingen en wraakacties. U heeft recht op bescherming van bij het begin en tijdens de ganse duur van het onderzoek.

U heeft ook recht op bescherming tegen elke aantasting van uw privéleven, zeker onmiddellijk na de feiten. Personen die het onderzoek voeren, mogen enkel vragen stellen die betrekking hebben tot de feiten of die relevant zijn om het onderzoek te voeren.

Intrafamiliaal geweld2021-03-08T11:16:28+01:00

Wat is geweld?

Er zijn veel verschillende vormen van geweld.

 • Lichamelijk geweld
 • Seksueel geweld : ook binnen een relatie of huwelijk kan er sprake zijn van verkrachting!
 • Psychisch geweld : vernederingen, bedreigingen, kleineringen, scheld-woorden …
 • Economisch geweld

Daarnaast kan men ook in een sociaal isolement gedwongen worden. Men mag geen contact meer hebben met vrienden, familie of collega’s.
Men mag soms niet meer uit werken gaan, wat de financiële afhankelijkheidvergroot.

Wat zijn de gevolgen?

Het ondergaan van geweld is pijnlijk en vernederend. Men heeft verwarde gevoelens, gevoelens van woede, angst, onmacht of schaamte.

Het zelfbeeld en zelfvertrouwen worden soms zo erg aangetast dat men zich zelf schuldig voelt. De verantwoordelijkheid ligt echter altijd en uitsluitend bij de dader, nooit bij het slachtoffer.

Er wordt zelden over gepraat. Schuld en schaamtegevoelens spelen hierin een rol, net als de zwakke positie van het slachtoffer. Vaak bevindt men zich in een situatie van sociale isolatie, met financiële moeilijkheden, is er toch nog een zekere emotionele afhankelijkheid of heeft men angst voor nog meer geweld.

Wat te doen?

Hoop niet dat je partner vanzelf zal veranderen. Laat je niet overhalen tot medelijden met zijn problemen of excuses. Wees trots op jezelf als je erin slaagt actie te ondernemen en je het geweld niet meer accepteert. Praat er over met familie, vrienden of hulporganisaties.

Ga naar de politie. Als je in gevaar bent, bel dan het noodnummer 101. Je kan ook achteraf, na het geweld, naar de politie stappen, de politie zal naar je luisteren en uitleggen wat je kan doen.

Als je aangifte wil doen, kan dat, maar je kan ook je verhaal vertellen aan een psycholoog of criminoloog van de dienst Slachtofferbejegening.

Concrete tips

 • Ben je gewond, ga dan naar je huisarts of de spoedgevallen van een hospitaal. Vraag een medisch attest. De arts heeft beroepsgeheim, je kan dus gerust vertellen waar je letsels vandaan komen. Vraag steeds een medisch certificaat, ook als je niet van plan bent naar de politie of een advocaat te stappen. Het blijft geldig, en kan als je je bedenkt alsnog als bewijsmateriaal gebruikt worden.
 • Neem foto’s van je verwondingen. Een beeld zegt soms veel meer duizend woorden.
 • Bespreek je wettelijke rechten en verplichtingen met een hulpverlener of een advocaat. Indien je niet de financiële mogelijkheden hebt om een advocaat te bekostigen, kan je een Pro-Deo advocaat verkrijgen, dit is een gratis juridische vertegenwoordiging.

Als je weg wil

Regel een opvangadres voor jezelf en de kinderen, dit kan bij familie of vrienden zijn of in een opvangcentrum. Probeer op voorhand een vluchthuis te contacteren, zodat je zeker bent dat er plaats. is. Lukt dit niet, dan kan je terecht bij de dienst Slachtofferbejegening, de politie of een andere hulpverlener om je te helpen de nodige stappen te ondernemen.

Verwittig de politie van je vertrek. Dit is om jezelf te beschermen tegen eventuele problemen achteraf, vooral als je met de kinderen vertrekt. Je schuiladres wordt uiteraard niet meegedeeld aan je partner.

Ben je halsoverkop vertrokken zonder je koffer te pakken en is het te gevaarlijk om alleen terug te keren, dan kan de politie je eventueel begeleiden om je spullen op te halen bij je thuis.

Pak, indien mogelijk op voorhand, een noodkoffer met de hoognodige kledij, medicatie en andere benodigdheden.

Verzamel alle belangrijke documenten en laat bij voorkeur kopieën achter bij een vertrouwenspersoon : ID-kaart, paspoort, trouwboekje, geboorte-attesten, SIS-kaart …

Indien je geen eigen inkomen hebt, kan je financiële steun aanvragen bij het OCMW. Open een eigen bankrekening en geef nooit je bankkaart aan je partner.

Hou rekening met je huurcontract, bespreek de situatie met de huisbaas. Breng de Post op de hoogte van je adreswijziging, zodat belangrijke documenten niet in de verkeerde handen vallen.

Informeer de school van de kinderen en eventueel je werkgever.

Vertel nooit aan de dader waar je heen gaat, verander indien mogelijk van telefoonnummer.

Maak gebruik van de wetgeving om jezelf en de kinderen te beschermen, door een contactverbod of bezoekregeling aan te vragen.

Klachten en aangiften2021-03-08T11:16:40+01:00

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd.

Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal. Een proces-verbaal is een geschrift waarin de politie alle nuttige informatie over het misdrijf beschrijft. Dit document bezorgt de politie aan het parket voor verder onderzoek. Vraag naar het nummer van het proces-verbaal om de zaak te kunnen opvolgen en vraag ook welk parket (van welke gemeente) precies bevoegd is.

Nadat u klacht heeft ingediend, start het parket met een strafonderzoek. Het parket kan dan verschillende voorstellen formuleren:

Het kan aan de dader een minnelijke schikking voorstellen. Dit kan alleen als de dader toegeeft dat hij aansprakelijk is voor uw schade en minstens een deel van de schade is vergoed.
Het kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Het parket kan de dader vragen om uw schade te herstellen. De dader moet ook kunnen bewijzen dat hij de schade effectief hersteld heeft. Als u daarmee instemt, kunt u ook in de procedure betrokken worden en mee bepalen hoe die schade moet vergoed worden.

Het kan het onderzoek in handen van een onderzoeksrechter geven: in dat geval spreekt men van een gerechtelijk onderzoek. Wanneer dat onderzoek is afgerond, spreekt de raadkamer zich uit over het verdere verloop van de zaak.

Wanneer het parket meent dat er voldoende bezwaren zijn om iemand te vervolgen, kan het de verdachte voor het vonnisgerecht brengen. De strafrechter zal dan verder over de zaak beslissen en de beklaagde eventueel bestraffen.

Als het parket van mening is dat er onvoldoende bezwaren zijn of dat het niet kan vervolgen omdat het bijvoorbeeld niet bevoegd is, beslist het om de zaak te seponeren.

Om uw rechten als slachtoffer te laten gelden, kunt u ook een verklaring afleggen op het secretariaat van het parket: u krijgt dan de hoedanigheid van benadeelde persoon. Dat wil zeggen dat het parket u op de hoogte brengt:

 • ofwel als de zaak geseponeerd wordt met de reden daarvan
 • ofwel als er een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld
 • ofwel als er een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht is vastgelegd.
Go to Top