Camerabeleid

Geïntegreerde visie wat betreft het cameratoezicht door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

Met camerabewaking/-gebruik wenst de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene de veiligheid op de openbare weg te verhogen en de pakkans van daders te vergroten op het grondgebied van de politiezone.

De wet op het politieambt (WPA) voorziet dat politiediensten camera’s kunnen gebruiken in het kader van hun opdrachten. Het basisprincipe is steeds gebruik op zichtbare wijze, d.w.z. niet heimelijk. De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene mag op het openbaar domein zichtbaar camera’s plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming van de gemeenteraden van Brussel en Elsene. Het plaatsen van camera’s op nieuwe locaties of het gebruik van een nieuw type van camera op het grondgebied moet steeds worden goedgekeurd door de beide gemeenteraden.

Camerabewaking is er uitsluitend voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

De WPA regelt de plaatsing en het gebruik van camera’s. De artikelen 25/1 tot en met 25/8 regelen het zichtbaar gebruik van camera’s. De artikelen 46/2 tot met 46/14 regelen het niet-zichtbaar gebruik van camera’s. Daarnaast regelt artikel 44/11/3 decies de verwerking van beelden en gegevens die verzameld worden door middel van zgn. ANPR.

De camerabewaking van gebouwen, commissariaten en politiecellen (KB 14-09-2007) valt onder de WPA. Dat is tevens het geval voor camerabewaking van de inkomhal of het onthaal van het commissariaat.

Wat betreft de camerabewaking met betrekking tot of die een impact heeft op de werkomstandigheden en arbeidsprestaties van het personeel van de politiediensten, zijn de AVG en de WGB van toepassing.

Cameratoezicht op de openbare weg:

 • Met cameratoezicht wil de politiezone de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten. Met behulp van onze camera’s (vaste, mobiele en op het lichaam gedragen) speuren onze diensten naar verdachte situaties en kunnen ze alert reageren op misdrijven.
 • Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.
 • Door het inzetten van camera’s kan de politie verdachten sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
 • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

Cameratoezicht tijdens evenementen:

De politiezone maakt tijdens evenementen ook gebruik van een netwerk van vaste en eventueel tijdelijke camera’s. Deze tijdelijke camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geactiveerd/geïnstalleerd. De camera’s maken dan 24 uur op 24 beelden tijdens het hele evenement. Een team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.

Cameratypes:

 • Vaste camera’s: De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene beschikt over een netwerk van vaste camera’s op haar grondgebied. De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft ook gericht toegang tot vaste camera’s van derde partijen.
 • Tijdelijke vaste camera’s: De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene zet camera’s in die voor een beperkte tijd op een welbepaalde plaats worden opgesteld in functie van een bepaald veiligheids- of leefbaarheidsprobleem. De camera’s bewegen niet. Deze camera’s kunnen worden geplaatst op het hele grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Elsene.
 • Mobiele camera’s: De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene beschikt over politievoertuigen uitgerust met camerasystemen. Deze voertuigen zijn voorzien van de klassieke striping. Ze worden ingezet op het hele grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Elsene.
 • Mobiele ANPR-camera’s: De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene beschikt over ANPR-voertuigen.
 • Bodycams: De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft de toestemming gekregen van de gemeenteraden van Brussel en Elsene om te werken met bodycams. De inzet van deze op het lichaam gedragen camera’s gebeurt op het hele grondgebied van de politiezone.
 • Camera’s in commissariaten: De politie heeft ook camera’s in de onthaalruimten en in sommige ruimten van commissariaten die voor het publiek toegankelijk zijn.

Privacy:

 • Enkel operationele politiemedewerkers en personen die wettelijk en/of vooraf zijn bepaald mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures en strenge voorwaarden. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.
 • Tijdens het beheer van evenementen kunnen externe partners (de andere disciplines) in bepaalde gevallen de beelden in real time meevolgen. Zij zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.

Toegang tot beelden:

 • De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens.
 • De burger kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan het COC (Controleorgaan op de politiediensten) of aan de functionaris voor gegevensbescherming zpz.polbru.dpo@police.belgium.eu

Informatieplicht, waarschuwingsborden:

 • Het begin van een zone met camerabewaking wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet de burger altijd wanneer hij een zone met camerabewaking betreedt.
 • Bij het gebruik van bodycams wordt er een mondelinge waarschuwing gegeven voor de opname van start gaat.

Toegang door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene in real time tot beelden van bewakingscamera’s van derden.

(Geplaatst en gebruikt binnen het toepassingsgebied van de camerawet van 21 maart 2007)

Het betreft voor het publiek toegankelijke plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden (treinstation, metro, enz.). Het gaat dus om camera’s die door de beheerder (verwerkingsverantwoordelijke) van deze voor het publiek toegankelijke plaats geplaatst en gebruikt worden, waarbij ook de politie de beelden kan bekijken.

Uitoefening van rechten

COC (Controleorgaan op de politionele informatie)

https://www.controleorgaan.be/nl/burgers

Controleorgaan op de politionele informatie
+32 (0)2 549 94 20

Leuvenseweg 48, 1000 Brussel