Disclaimer

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar toevertrouwd werden in het kader van de huidige NAVO-Top.

De door u overgemaakte persoonsgegevens, zullen onderworpen worden aan een administratief en gerechtelijk nazicht om te bepalen of de aanvrager toegang krijgt tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de NAVO-Top.

Het overmaken van deze persoonsgegevens houdt het stilzwijgende akkoord van de aanvrager in voor wat de verwerking ervan betreft. De werkgever wordt  verondersteld voorafgaandelijk zijn personeelsleden ingelicht te hebben i.v.m. het doorgeven van deze gegevens.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

  • zij worden enkel verzameld en verwerkt om een doorgangsbewijs of een attest te bekomen, in het kader van een welbepaalde NAVO-Top;
  • deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden noch aangewend voor commerciële doeleinden;
  • de aanvrager heeft het recht zijn gegevens te raadplegen; hij kan zich richten tot de beheerder van de site (ZPZ.PolBru.Info@police.belgium.eu) of tot de verantwoordelijke van de gegevensverwerking (ZPZ.PolBru.natosummit2021@police.belgium.eu);
  • de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene verbindt er zich toe om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen opdat derden er geen onrechtmatig gebruik zouden van maken.

Het formulier kan worden behandeld met Microsoft Excel of met OpenOffice.org Scalc