Om deel te kunnen nemen aan de selectieproeven voor inspecteur moet je:

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Van onberispelijk gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • Ten minste 17 jaar oud zijn;
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature;
 • Geen voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen ter zake zijn bepaald;
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op de datum van kandidaatstelling;
 • Houder zijn van het diploma of getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO). Ook kan je de proeven al afleggen indien je de lessen van het laatste jaar volgt van voornoemde richting.
 • Bij destart van je opleiding voor inspecteur moet je ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt;
 • Geslaagd zijn voor de selectieproeven;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.