Activiteitenverslag 2019

Symbool Zone

Beschrijving van de zone

De meergemeentezone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat de grondgebieden van de Stad Brussel -met de voormalige gemeenten Laken, Neder-over-Heembeek, Haren en de gemeente Elsene.


Oppervlakte38,94 km²
Aantal inwoners Brussel186864
Aantal inwoners Elsene87385
Geschatte dagelijkse bevolking ongeveer 1200000 personen
Personeelsleden2670

De bevolking is zeer divers en van verschillende niveaus. Alle sociale lagen zijn vertegenwoordigd en ook een mozaïek van nationaliteiten en etnische afkomst heeft daar zijn plaats gevonden. Daar bovenop moet ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van verschillende instellingen, administraties en nationale en internationale bedrijven op het grondgebied van de zone.

Dagelijks verwelkomt de politiezone talrijke pendelaars die op haar grondgebied komen werken en een groot aantal toeristen die de verschillende historische centra willen ontdekken en willen deelnemen aan recreatieve en culturele activiteiten. Het beheren van al deze evenementen in een grootstedelijke stad is een uitdaging. Het vinden van een adequaat antwoord is niet altijd eenvoudig en het staat vast dat het functioneren van de politiezone flexibel en creatief moet zijn.
Polbru

Missie, visie, Waarden

Onze politiezone kenmerkt zich door een dubbele uitdaging in haar opdrachten:
 1. De verantwoordelijkheid van ons korps bij het uitoefenen van de basisfuncties van de politie in een grootstedelijke context,
 2.             
 3. Het beheer van de talrijke veiligheidsdiensten die verband houden met de nationale en internationale rol van het gebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn.          
Om deze uitdagingen optimaal aan te gaan zijn er verschillende essentiële krachtlijnen gedefinieerd in lijn met het concept van excellentie in de politiefunctie.
Deze krachtlijnen zijn:
 • toepassen van de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg door het ontwikkelen van specifieke projectens;
 • het benadrukken van het belang van een informatie gestuurde politiezorg in het kader van diverse activiteiten;
 • het toepassen van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte zoals beschreven in de ministeriële omzendbrief CP4, tijdens het verloop van de talrijke evenementen die plaatsvinden op ons grondgebied; ;
 • toezien op een goede coördinatie en essentiële samenwerking, zowel intern tussen de verschillende diensten en directies van de zone, als extern met onze partners.
Mission
Missie

De opdracht van elke lokale politie is bijdragen aan de veiligheid en aan de levenskwaliteit van de burgers, maar behelst eveneens het beheren van fenomenen en evenementen die zich op haar grondgebied voordoen. Onze zone voert haar eigen basispolitietaken uit in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan (NVP) met respect voor de lokale specificiteiten eigen aan haar grootstedelijke context. Met het oog op de verwezenlijking ervan, zetten wij in op de kwaliteit van de prestaties en op de continue verbetering ervan. Het is deze prestatie die sturing geeft aan de uitvoering van onze basisfunctionaliteiten en die zich, voor wat ons politiekorps betreft, vertaalt in:
 • een kwaliteitsvol en toegankelijk onthaal op maat;
 • een wijkwerking gericht op de gemeenschap(pen) en op het wijkleven;
 • een gepersonaliseerde slachtofferbejegening met luisterbereidheid en doorverwijzing als rode draad;
 • een efficiënte lokale recherche, gericht op het oplossen van problemen;
 • een kwaliteitsvolle afhandeling van dringende en niet-dringende interventies;
 • een professioneel beheer van de openbare orde in de geest van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte;
 • een permanente zorg voor het optimaliseren van de verkeersveiligheid en van de mobiliteit.
Visie
Visie "Kennen en beschermen"

De finaliteit van het politiewerk is het beschermen van de individuen in de samenleving en de identificatie van elke externe dreiging die de levenskwaliteit van de burgers kan schaden. Ons korps zal bijdragen tot de totstandkoming van een objectieve veiligheid en een veiligheidsgevoel want dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor de levenskwaliteit en om “beter samen te leven”.

Drie sleutelbegrippen sturen onze acties:
 1. Maatschappelijke veiligheid,
 2. Lerende organisatie,
 3. Gastvrije stad.

Door continu te communiceren en te overleggen, gaat onze politiezone op zoek naar een evenwichtig tussen de verschillende verwachtingen teneinde te waken over de vrijwaring van eenieders fundamentele rechten. Ons grondgebied, een plaats om te leven, om te werken en om een mening vrij te uiten moet ook een plaats zijn waar iedereen zich kan ontplooien, zoals bepleit wordt in het concept van de “open stad”. Ons politiekorps is voorstander van een dynamisch beheer van vaardigheden en kennis om de doelstellingen, die het zich heeft gesteld, volledig te bereiken.

Om onze medewerkers aan te moedigen deze gedragslijn aan te houden, heeft ons politiekorps een logo en een slogan ontwikkeld die onze visuele identiteit belichamen en die perfect en op eenvoudige wijze onze acties en onze visie samenvatten: kennen en beschermen.
Valeurs
Waarden

De waarden van de politiezone Brussel HOOFDSTAD-Elsene kunnen als volgt worden vertaald:
 • Empathie en respect voor anderen als attitude bij alle medewerkers van het politiekorps;
 • Professionalisme in de klantgerichte aanpak;
 • Loyaliteit, integriteit, transparantie vormen de rode draad van onze acties en onze communicatie;
 • Inspiratie als motor van motivatie en creativiteit;
 • Geest van “geïntegreerde politie” in de uitvoering van onze taken en opdrachten.

Symbool Structuur van de zone

De structuur van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

Onze politiezone wordt geleid door de korpsoverste bijgestaan door vier directe medewerkers. Deze adjuncten, de algemene directeurs, staan ieder, aan het hoofd van een pijler samengesteld uit diensten en directies: de algemeen directeur territorialiteit (DGT), de algemeen operationele directeur (DGO), de algemeen functionele directeur (DGF) en de algemeen directeur beheer en beleid (DGB).

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) en de Dienst Interne Zaken (DIZ) staan rechtstreeks onder de korpsoverste.

Organigram van de zone

De Algemene directie Territorialiteit

De territoriale structuur is sedert de territoriale hervorming, aangevat in 2014, samengesteld uit vier Directies Proximiteit en Interventie (DPI). Daaronder vallen de Territoriale Interventiebrigades (BTI), de proxis, de onthaaldiensten voor de bevolking en de Directie Autonoom Politioneel Onderzoek (APO).

De sterkte van deze structuur ligt in de grondige kennis van het terrein die wordt opgedaan via de verschillende functionaliteiten die er worden verzekerd zoals : een kwalitatieve en dynamische wijkpolitie, proactieve patrouilles te voet, per fiets, met voertuig of zelfs met Segway en een aangepaste en doeltreffende interventiedienst. De veiligheid van de inwoners en in de wijken zijn ongetwijfeld de eerste bekommernis van deze pijler. De Algemene directie Territorialiteit wordt geleid door de algemeen directeur territorialiteit.

De Algemene Operationele directie

De Algemene Operationele directie wordt geleid door de algemeen operationele directeur die aan het hoofd staat van de operationele steunstructuur. De algemene steunstructuur bestaat uit zeven directies en vernieuwt zich voortdurend ingevolge de evolutie van maatschappelijke en criminele fenomenen.

Deze operationele steundirecties met zo’n 1.100 medewerkers zijn: De Verkeersdirectie (TRA); de Directie Interventie en Operationele steun (INT), de Directie van de Lokale Recherche (JUD), de Zonale Dispatching (DPZ), de Hondenbrigade (K9); de Directie Paleistoezicht (SPT) en ten slotte de Zonale Wacht (GZW).

De Algemene Functionele directie

De Algemene Functionele directie wordt geleid door de algemeen functionele directeur die aan het hoofd staat van de functionele steunstructuur en die zo’n 220 medewerkers groepeert. De hoofdopdracht van de functionele steunstructuur bestaat erin om het nodige personeel en de nodige middelen, zowel financieel als materieel, in te zetten om ervoor te zorgen dat het politiekorps in de best mogelijke omstandigheden kan werken en haar taken zo optimaal mogelijk kan uitvoeren. Deze Algemene directie bestaat hoofdzakelijk uit personeelsleden van het administratief en logistiek kader en omvat vijf directies: namelijk de Directie Human Ressources (HRM), De Directie Financiën en Aankopen (FIN), de Directie Routering (ROU), de Directie Logistiek (LOG) en ten slotte de Directie ICT. Ook de Juridische dienst en de Dienst Bijzondere Wetten ondersteunen deze zuil.

De Algemene directie Beheer & Beleid.

De Algemene directie Beheer & Beleid wordt geleid door de algemeen directeur beheer & beleid die de leiding heeft over verschillende diensten die al dan niet rechtstreeks afhangen van de Algemene directie. Dit zijn de Cel Beleidsondersteuning (DGB/CBO), de Cel Communicatie (DGB/CelCom), het Opleidings- en Documentatiecentrum (FOR) en de Dienst voor Politionele Slachtofferbejegening (DPS). Deze Algemene directie telt een vijftigtal medewerkers, voornamelijk burgerpersoneel. Deze werd in het leven geroepen om te voldoen aan de strategische behoeften van onze politiezone. Zij groepeert gespecialiseerde medewerkers en is een onmisbare schakel bij het uitwerken van nieuwe project en verschaft een visie op zowel operationele als functionele kwesties.

De zone in cijfers

Symbole Kalender

Evenementen

Diagram Evenementen
  Toezicht (alle soorten evenementen – m.u.v. socio-culturele evenementen)  742
  Bezoeken van politieke aard 278
  Koninklijke familie 111
  Protocolaire evenementen 45
  Socio-culturele evenementen + toezicht op het openbaar vervoer (Brussel) 1285
  Socio-culturele evenementen + toezicht op het openbaar vervoer (Elsene)  211
  Sportevenementen 65
  Filmopnames 504
  Voetbalwedstrijden 13
  Wielerwedstrijden 15
  Europa (Europese tops, bezoeken, verplaatsingen)
- Gepresteerde uren: 38678
73
  Betogingen
- Gepresteerde uren: 80334
1085
Symbool Personeel

Personeel

Geografische oorsprong (provincie)

  Antwerpen 75
  Vlaams Brabant 767
  Waals Brabant 253
  Henegouwen 233
  Luik 200
  Limburg 102
  Luxemburg 11
  Namen 148
  Oost-Vlaanderen 254
  West-Vlaanderen 68
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest  554

Kaart van België Frankrijk 3
Kaart van België Nederland 2
Kaart van België

Mannen:

1888

Carte de la Belgique

Vrouwen:

782


Medewerkers

Operationeel kader

Aspirant Agent van Politie
Aspirant Agent van Politie:
15
Agent van Politie
Agent van Politie:
158
Eerste Agent van Politie
Eerste Agent van Politie:
82
Aspirant Inspecteur van Politie
Aspirant Inspecteur van Politie:
8
Inspecteur van Politie
Inspecteur van Politie:
1181
Eerste Inspecteur van Politie
Eerste Inspecteur van Politie:
492
Aspirant Hoofdinspecteur van Politie
Aspirant Hoofdinspecteur van Politie:
31
Hoofdinspecteur van Politie
Hoofdinspecteur van Politie:
153
Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie)
Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie):
4
Assistent Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie)
Assistent Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie):
3
Eerste Hoofdinspecteur van Politie
Eerste Hoofdinspecteur van Politie:
49
Eerste Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie)
Eerste Hoofdinspecteur van Politie (met specialisatie):
4
Commissaris van Politie
Aspirant Commissaris van Politie:
10
Commissaris van Politie
Commissaris van Politie:
46
Eerste Commissaris van Politie
Eerste Commissaris van Politie:
47
Hoofdcommissaris van Politie
Hoofdcommissaris van Politie:
10
 Eerste Hoofdcommissaris van Politie
Eerste Hoofdcommissaris van Politie:
2

Medewerkers

Calog

Symbool Aantal medewerkers Calog Niveau A

Niveau A: 33
(Universitair)
Symbool Aantal medewerkers Calog Niveau B

Niveau B: 44
(Bachelor)
Symbool Aantal medewerkers Calog Niveau C

Niveau C: 136
(Hoger middelbaar)
Symbool Aantal medewerkers Calog Niveau D

Niveau D: 162
(Lager middelbaar)

Leeftijd

Diagram Aantal medewerkers per leeftijdsgroep
Symbool Ontwikkeling van de vaardigheden

Ontwikkeling van competenties

Uren opleiding (ECAPS) 7200
Omkadering aspirantenten 328
Symbool Mobiliteit van het personeel

Mobiliteit personeel

  Operationeel Calog
Vertrek pensioen 53 6
Vertrek naar een andere zone 11 8
Symbool Zonaal Budget

Budget van de zone

Uitgaven (bestemming van de middelen)
Rubriek Budget 2019 %
Uitgaven personeel 205.017.245,00 90,05%
Uitgaven werking 19.387.700,00 8,52%
Uitgaven overdracht 180.000,00 0,008%
Uitgaven schuld 3.091.000,00 1,36 %
Uitgaven afschrijvingen 0,00% 0,00%
Totaal 227.675.945,00 100,00%

Inkomsten (oorsprong van de middelen)

Rubriek Budget 2019 %
Inkomsten prestaties 551.300,00 0,24%

Inkomsten overdracht (buiten de gemeentelijke dotaties)

81.724.415,83 35,90%
Inkomsten overdracht (gemeentelijke dotaties) 137.563.950,97 60,42%

Detail van de gemeentelijke dotaties:

 • Stad Brussel: 115.779.323,69
 • Gemeente Elsene: 21.784.627,28
Inkomsten schuld 524.284,60 0,23%
Inkomsten afschrijvingen 0,00 0,00%
Boni laatst goedgekeurde rekening 7.311.993,60 3,21%
Totaal 227.675.945,00 100,00%
Symbool Infrastructuur

Infrastructuur

Klik op de interactieve kaart ►

Symbool Materieel

Materiaal

Symbool Informatica

Informatica

 • Vaste computers : 1625
 • Laptops + tablets: 115

Symbool aantal voertuigen

Voertuigen: 308

 • Moto's: 79
 • Bromfietsen / Scooters: 75

Symbool aantal Radio's

Radio's

 • Vast: 27
 • Mobiel (in de voertuigen): 405
 • Draagbaar: 2400

Symbool aantal Dieren

Speciale uitrusting

 • Adem/alcoholtest : 47
 • Honden: 46

Symbool aantal Camera's

Camera's: 328

Symbool Bevolking

Diensten aan de bevolking

Algemene cijfers

Infofiches: 231252
APO (Autonoom politioneel onderzoek): 18032 dossiers

ROU (Routering): 121666 pièces traitées

Gerechtelijke processen-verbaal: 136671
Kantschriften: 93961
Bedankingen: 83
Onthaal

Onthaal

Uren onthaal (zone):
195129 uren (DPI en wijkcommissariaten)

Symbool Interventie en beveiliging

Interventie en beveiliging

Interventies
(interventiefiches per BTI - Oproepen 101)

Politiezone: 179950

DPI Centre

DPI Centrum: 88707

DPI Laeken

DPI Laken: 32338

DPI NOHH

DPI NOHH: 11966

DPI XLO

DPI XLO: 46939

Uren patrouille te voet: 57598 uren
(gemiddelde van 158 u/dag)

Gerechtelijke aanhoudingen: 5780
(4974 meerderjarigen - 806 minderjarigen)

Symbool Onderzoekers en rechercheurs

Enquêtes en Recherches

Processen-verbaal

 • Sectie crimes / stadsbendes: 1821
 • Sectie fraude: 1886
 • Sectie algemene inlichtingen: 300
 • Sectie diefstallen: 2379
 • Sectie zeden: 3214
 • Sectie drugs: 2046
 • Sectie jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit: 9139
 • Sectie anti-overvalbrigade: 1985
 • Gedeconcentreerde recherche: 5928
 • Sectie trekkers: 245

Aanhoudingen

 • Sectie crimes / stadsbendes: 70
 • Sectie fraude: 72
 • Sectie algemene inlichtingen: 9
 • Sectie diefstallen: 105
 • Sectie zeden: 163
 • Sectie drugs: 98
 • Sectie jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit: 57
 • Sectie anti-overvalbrigade: 1354
 • Gedeconcentreerde recherche: 823
 • Sectie trekkers: 420

Aanhoudingsmandaat

 • Sectie crimes / stadsbendes: 29
 • Sectie fraude: 4
 • Sectie algemene inlichtingen: 3
 • Sectie diefstallen: 65
 • Sectie zeden: 17
 • Sectie drugs: 42
 • Sectie jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit: 20
 • Sectie anti-overvalbrigade: 96
 • Gedeconcentreerde recherche: 185
 • Sectie trekkers: 17
Collage Lokale Recherche
Symbool Verkeer

Verkeer

Symbool Snelheidscontroles

Snelheidscontroles

Automatische camera's

 • Gecontroleerde voertuigen: 28491113

Mobiele radars

 • Controles: 337
 • Gecontroleerde voertuigen: 339547
 • Verschillende plaatsen: 53
 • Intrekking rijbewijs: 283
Symbool Alcohol en drugs achter het stuur

Rijden / Alcohol / Drugs

Georiënteerde acties

Pré-ademtest : 75045

 • Alarm: 478
 • Positief: 728
 • Weigering bloedafname: 5
 • Intrekking van het rijbewijs: 171
 • Drugs in het verkeer: 80
(N.a.v.) een ongeval: 4762
Alcoholcontrole

Bescherming van de zwakke weggebruiker. Verbalisering:

35876

Niet-respecteren van de stroken voorbehouden aan openbaar vervoer – opzettelijk blokkeren van kruispunten. Verbalisering:

20552
Wagen geparkeerd op het fietspad
Symbool Verkeersongevallen

Verkeersongevallen
(processen-verbaal)

Dodelijke ongevallen 7
Ongevallen met lichamelijke letsel 1664
Ongevallen met stoffelijke schade 4543

Voor meer informatie:
Activiteitenverslag 2019 van de Verkeersdirectie

Verkeersongeval

Symbool Verkeerspark

Verkeerspark

Scholen 26
Klassen 181
Evenementen  4
Speelpleinen 4
Leerlingen 6417
Verkeerspark

Symbool Familie

Jeugd en gezin

Processen-verbaal (delinquentie / bescherming van minderjarigen)

1560

Processen-verbaal (politieassistenten)

2148

Processen-verbaal (verdwijningen)

895

Processen-verbaal (intra familiaal geweld)

804
Processen-verbaal (MENA)  1632
Gerechtelijke aanhoudingen : 57
Audiovisuele hoorzittingen (huiselijk geweld / bescherming van minderjarigen) 67

Symbool Dienst Politionele Slachtofferbejegening

Dienst Politionele Slachtofferbejegening (DPS)

Dienstaanbod: 2587

Interventies / onderhouden / oproepen tijdens wachtdienst: 957

Intra familiaal geweld

646

Vrijwillige slagen en verwondingen (buiten IFG)

517

Diefstal met geweld

491

Verdacht overlijden

206

Pesterijen

234

Zeden (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting)

129
Andere (diefstal in woning, brand, misbruik van vertrouwen, diefstal met list, hacking, sociale problemen, geschillen) 181
Bedreigingen 132
Verkeersongevallen 51
Symbool Criminaliteit

Criminaliteit

Totaal van de feiten:

Symbool Slagen en verwondingen

Slagen en verwondingen:
1732

Symbole Vandalisme

Vandalisme:
2140

Symbool Zakkenrollerij

Gauwdiefstal:
4591

Symbool Diefstal met geweld

Diefstal met geweld:
1965

Symbool Woninginbraken

Diefstal in woning:
3571

Symbool Diefstal in voertuigen

Diefstal in voertuig:
3738

Symbool Autodiefstallen

Diefstal van voertuigen:
253

Symbole Vandalismes sur immeuble (TAG)

Vandalismes op gebouwen (TAG):
163

Symbole Vol à l'étalage

Winkeldiefstal:
932

Symbole Vols de vélos

Diefstal van fietsen:
1451

Symbole Drogues

Drugs:
3441

REDACTIE PV (JUD) : 136671

Aanvankelijke PV

75602

Navolgende PV

61069
Totaal PV gerechtelijk niet-verkeer 136671
Symbole Communication

Communicatie

Polbru Cadets 2019

Logo Polbru Cadets

Polbru Cadets

Logo Facebook Logo Instagram Logo Twitter

1ste Editie

Jongeren: 28

 • Meisjes: 12
 • Jongens: 16

Regio:

 • Brussel: 57%
 • Wallonië: 11%
 • Vlaanderen: 32%

Taalrol:

 • Franstalig: 71%
 • Nederlandstalig: 29%
Stage van 10 dagen non-residentieel (juli 2019)

Protocolaire evenementen:

 • 21 juli: Nationale Défilé 
 • 2 oktober: Défilé tijdens de Korpsfeesten van de politiezone
 • 11 novembre: Herdenking van Wapenstilstand

Omkaderingsploeg: 15 personen

Famly Day
Fastes
habitants
Coffee with a Cop

Logo Twitter

Twitter

Tweets: 1895
Nieuwe volgers: 2402

Logo Facebook

Facebook

Nieuwe volgers: 775
Aantal personen / berichten (/maand): 55793

Logo Instagram

Instagram

Volgers: 1370
Aantal personen / berichten (/week): 1305