Verklarende woordenlijst

A

A (alert) Bij een ademtest is het resultaat positief. Dit wil zeggen dat het alcoholgehalte groter of gelijk is aan 0,22mg/liter maar minder dan 0,35 mg/liter.
De politie zal uw rijbewijs inhouden voor een duur van 3 uur.
ADPV Algemene Directie Preventie en Veiligheid
ADVP Algemene Directie Veiligheid en Preventie
AGP Agent van politie (politieagent)
AI Algemene Instructie
AIG Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie
AIK Arrondissementeel Informatiekruispunt
AINP Aspirant-inspecteur
ANIP Algemeen Nood- en Interventieplan
ANPA Nationale politieacademie 
AOB Anti-overvalbrigade
AOZ Administratief order van de zone
APO De dienst APO ofwel ambtshalve politioneel onderzoek op politieniveau in alle gerechtelijke onderzoeken en waarvan de inhoud, eenmaal APO het dossier afsluit, de betrokken magistraat moet toelaten om te beslissen of de zaak geklasseerd wordt zonder gevolg, een transactie vereist, in strafbemiddeling dient opgevolgd te worden of voor de rechtbank dient te komen. De APO-procedure geldt zowel voor feiten met gekende dader(s) als ongekende dader(s).
APO BP APO Bewaring politie
APR Algemeen Politiereglement
AWSR Agence Wallonne pour la Sécurité Routière
AWV Agentschap Wegen en verkeer

B

BGM  Burgemeester
BIN Buurtinformatienetwerk
BNIP Bijzonder Nood-en Interventieplan
BOC Basisoverlegcomité
BOM Bijzondere opsporingstechnieken
BOZ Directie Back Office van de Zone
BPV Brussel Preventie Veiligheid
BRUSAFE Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen.
BTI Territoriale interventiebrigade

C

CALOG  Administratief en Logistiek kader
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 
CBM Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
CBO Cel voor Beleidsondersteuning 
CDS commission de défense sociale.
Cel Com Cel Communicatie
CELRAD  Cel radicalisme (POLBRU)
CENTREX Kennis- en expertisecentrum
CERT-EU Computer Emergency Response Team
CET Centrum voor Elektronisch Toezicht
CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking
CIC Communicatie en informatiecenter
Comité P Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
COPPRA  Community policing and prevention of radicalisation & terrorism
CP Politiecommissaris
CTI  Central Technical Interception
CWR Centraal wapenregister
CXF Friese ruiters

D

DGG Algemene Directie Beheer & Beleid
DGO Algemene Directie Operaties
DGR Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie
DGT Algemene Directie Territorialiteit
DIRCOM Directiecomité 
DIZ Dienst Interne Zaken
DOS Dossier
DPI Directie Proximiteit en Interventie
DPI CENTRUM Directie  Proximiteit en Interventie CENTRUM
DPI LAKEN Directie  Proximiteit en Interventie LAKEN
DPI NOH/H Directie Proximiteit en Interventie NEDER-OVER-HEEMBEEK/HAREN
DPI XLO Directie Proximiteit en Interventie ELSENE
DPS Dienst Politionele Slachtofferbejegening
DPZ Zonale Dispatching 
DSU Directie Speciale Eenheden
DTRC Data transmission radio communication

E

ENQ Enquêtes

F

FAVV Federaal agentschap voor de voedselveiligheid
FIN Dienst Financiën en Aankopen
FMI De Federale Milieu-Inspectie
FOR Opleidings- en documentatiecentrum
FTF foreign terrorist fighter

G

GALOP Gestion Administrative et Logistique du Personnel :Administratief en Logistiek Beheer van het Personeel
GAS Gemeentelijke Administratieve Sancties
GAUDI gauwdiefstallen
GBOR Genegocieerd beheer van de openbare ruimte
GCS Gewestelijk crisiscentrum
GCVV Gewestelijk Centrum voor de Verwerking van Verkeersovertredingen
GES Gestion dossiers
GIP Gewestelijke en Intercommunale politieschool
GPI Geïntegreerde  Politie/Police intégrée
GVPP Globaal Veiligheids- en Preventieplan
GZW Garde zonale wacht

H

HCP Hoofdcommissaris van politie
HHOO Herstel en handhaving van de openbare orde
HINP Hoofdinspecteur
HRM Directie Human Resources
HRM/PER Directie Human Resources/Personeelsdienst
HRM/PER/CARR/MOB Directie Human Resources/Personeelsdienst/Loopbaan en Mobiliteit
HRM/PER/MED Directie Human Resources/Personeelsdienst/Medische cel
HRM/PER/TRAIT/PREST Directie Human Resources/Personeelsdienst/wedden/Prestaties
HRM/SEC Directie Human Resources/Secretariaat
HRM/SOC Directie Human Resources/Sociale dienst
HyCap Gehypothekeerde Capaciteit"

I

ICMS Incident & Crisis Management System.(NCCN)
ICT Directie ICT (information and communication technology)
IDPBW Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
INP Inspecteur
INT Directie Interventies en Operationele Steun
ISLP Integrated System for the Local Police

J

JCB Jeugdcriminaliteit/Bescherming (vroegere FAM/Jeun)
JUD Directie van de Lokale recherche
JUR Juridische dienst
JUR/CTX Juridische dienst/betwiste zaken

K

K9 Hondenbrigade
KBO Kruispuntbank van ondernemingen
KC Korpschef

L

LGBTQQI lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex 
LIK Lokaal Informatiekruispunt
LIVC Lokale Integrale Veiligheidscel
LIVC-R Lokale  Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme
LOG Directie Logistiek

M

MENA Niet begeleide minderjarige vreemdeling

N

NCCN Nationaal Crisiscentrum
NCET Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht
NOHH Neder-over-Heembeek Haren
NVP Nationaal Veiligheidsplan

O

OBP Officier van bestuurlijke politie
OCAD het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse
OCBB Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer
OGP Officier van gerechtelijke politie
OPS Operationelen

P

P (Positief)

Bij een ademtest is het resultaat positief wat betekent dat het alcoholgehalte meer bedraagt dan 0,35mg/liter. De politie zal uw rijbewijs inhouden voor een duur van 6 uur wanneer het alcoholgehalte zich situeert tussen de 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter.  Is dit gehalte groter dan 0,65 mg/liter, wordt de magistraat van het Parket verwittigd. Hij kan beslissen om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken (in het merendeel der gevallen voor 15 dagen).

PAS Prioritaire actiesector
PK procureur des Konings
PRECO Eerste contactname INP/Wijk (ctl FTF's)
PROXI Wijkcommissariaat
PSR Psychosociale risico's
PV proces-verbaal
PV
Aanvankelijk
Verslag gericht aan de overheden waarin, meestal, een strafrechterlijke inbreuk wordt vermeld.
PV
Navolgend
Het gevolg dat wordt gegeven aan een aanvankelijk proces-verbaal
PZ Politiezone

R

RA Risicoanalyse
RESI Reserve interventie
RG/AI Algemene Inlichtingen
RIR Informatierapport
ROU Directie routering : dienst die de indexering en verzending van alle binnenkomende stukken (papier en mails) van de politiezone voorziet. 
RRN Rijksregister-Régistre national

S

SB Stadsbende
SECOPS Operationeel secretariaat
SITREP situation report
SSDGPI Service Sociale Dienst van de Geïntegreerde politie
STUP verdovende middelen

T

TFL Taskforce locale
TOR Traitement Opérationnel des Renseignements : zonale tool voor de Operationele Verwerking van Informatie
TRA Verkeersdirectie
TRA/A Verkeersdirectie - Dienst verkeersongevallen met gekwetsten
TRA/I Verkeersdirectie - Dienst verkeersinbreuken
TRA/M Verkeersdirectie - Eskadron Motorrijders
TRA/O Verkeersdirectie - Operationele Dienst
TRA/T Verkeersdirectie - Technische dienst
TRA/V Verkeersdirectie - Cel snelheidscontrole
TREKKERS Cel Lokale recherche die zich bezighoudt met "gauwdiefstallen" 

V

VDKP Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis
VMA Diefstal gewapenderhand

X

XLO Elsene-Louiza

Z

ZSG Zorgcentrum na Seksueel geweld
ZVP Zonaal Veiligheidsplan