Sociaal assistent / Assistent in de psychologie

Functietitel extern:

Sociaal assistent / Assistent in de psychologie

Plaats binnen de organisatie:

Onze politiezone heeft een eigen Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), waarmee we inzetten op een beleid dat gezond en veilig werk bevordert. Deze dienst is rechtstreeks afhankelijk van de Korpschef, maar oefent zijn taken onafhankelijk uit. Het  gaat  om  adviserende  opdrachten  die  uitmonden in het formuleren van voorstellen voor maatregelen om risico’s te voorkomen,  schade  te  voorkomen  of  te  beperken  en  zodoende  arbeidsongevallen,  beroepsziekten en absenteïsme te voorkomen.

De IDPBW bestaat uit twee pijlers, namelijk “risicobeheer en risicopreventie” en “psychosociale aspecten”. De desbetreffende functie bevindt zich in de laatstgenoemde pijler en betreft dus specifiek de aspecten gelinkt aan de preventie van stress in zijn verschillende vormen, conflicten et grensoverschrijdend gedrag (pesterijen, geweld op het werk).

Functiebeschrijving:

Taken als permanente medewerker van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) – psychosociale aspecten:

 • Geeft u antwoord op vragen die betrekking hebben op de psychosociale belasting veroorzaakt door en/of op het werk.
 • Neemt u deel aan het onthaal om de nieuwe personeelsleden te informeren betreffende de bijzondere bepalingen in verband met psychosociale belasting.
 • Behandelt u de verzoeken tot informele psychosociale interventie, in overeenstemming met de wettelijke taken van de vertrouwenspersonen.
 • Neemt u actief deel aan de psychosociale risicoanalyses.
 • Neemt u actief deel aan verschillende acties, opleidingen, sensibiliseringscampagnes en projecten omtrent thema’s die betrekking hebben op het psychosociaal welzijn en/of een impact hebben op de psychosociale belasting.
 • Werkt u samen met de preventieadviseurs van de andere disciplines (Preventieadviseurs – veiligheid, arbeidsgeneesheren en ergonomen), vooral in het kader van de identificatie van de gevaren en de evaluatie van risico’s op het niveau van de functies en evenementen.
 • Neemt u deel aan werkgroepen en vergadering van het Overleg Comité.
 • Neemt u deel aan de nodige opleidingen en bijscholingen die nuttig en/of vereist zijn voor het uitoefenen van de functie.

Gewenst profiel:

 • Beschikken over een bachelordiploma in de Menswetenschappen (Sociaal Assistent, Assistent in de psychologie).
 • Pluspunt: beschikken over een brevet van “Vertrouwenspersoon”.
 • In staat zijn om de tweede landstaal te begrijpen en zich erin uit te drukken. Het bezit van het Tweetaligheidscertificaat van Selor (niveau 2) is een pluspunt.
 • In staat zijn om een aangenaam klimaat van vertrouwelijkheid te creëren.
 • Beschikken over goede luistervaardigheden en blijk geven van de nodige empathie.
 • Zich weerhouden van elk moreel oordeel.
 • In staat zijn om zich aan te passen aan zeer uiteenlopende situaties.
 • Zich verbinden tot het respecteren van de deontologische code en het vertrouwelijkheidscharter van de vertrouwenspersonen. Werken op een integere wijze en in staat zijn om te gaan met vertrouwelijke informatie.
 • Beschikken over een teamgeest en vlot kunnen samenwerken met multidisciplinaire teams.
 • Blijk geven van initiatiefname en autonomie, met respect voor het kader en de vastgestelde procedures.
 • Ervoor open staan om zichzelf in vraag te stellen en te verbeteren.

De kandidaat moet de unanieme goedkeuring van het Basisoverlegcomité hebben.

De kandidaat moet slagen voor de opleiding “Vertrouwenspersoon”.

De functie van vertegenwoordiger van de werknemers is niet verenigbaar met de functie van medewerker van het IDPBW.

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €29.224,76 op de huidige indexeringscoëfficiënt).
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer.
 • De kans om verdere opleidingen te volgen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie.
 • Ja kan gratis gebruik maken van de sportinfrastructuren van de zone (fitnesszaal).
 • Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op autonoom werken en proberen voor onze medewerkers een goede werk-privébalans te garanderen via plaats- en tijdonafhankelijk (tele)werk.

Praktische informatie

 • Uiterste inschrijvingsdatum: 08/09/2021
 • Type betrekking: Contractueel – 12 maanden
 • Type functie: Consulent (niveau B)
 • Arbeidsregeling: Voltijds (38u/week)
 • Plaats van tewerkstelling: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – Lombardstraat 24, 1000 Brussel
 • Selectiemodaliteiten in de eenheid: Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef
 • Datum van indiensttreding: Vanaf oktober 2021

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature:

De kandidaten kunnen alle bijkomende inlichtingen bekomen bij:

Kandidaatstelling:

De kandidaturen moeten voor 08/09/2021 doorgestuurd worden naar zpz.polbru.hrm.mob@police.belgium.eu, samen met:

 • Een CV
 • Een motivatiebrief