Een Europese top zal plaatsvinden in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie – Wetstraat 165 te Brussel – op 27 & 28 juni 2024. Net als bij eerdere topontmoetingen zullen de burgemeester en de politie er alles aan doen om het leven van uw buurt niet te verstoren en tegelijkertijd de veiligheid van staatshoofden, burgers en eigendommen te waarborgen.

De volgende veiligheidsperimeter zal worden ingesteld (doorgangsbewijs nodig) :

 • Schumanplein ;
 • Froissartstraat van nummer 101 tot 143 ;
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en het “Résidence Palace” ;
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en Karel de Grotelaan.

Straten in lokaal verkeer met parkeerverbod, toegankelijk zonder doorgangsbewijs :

 • Archimedesstraat tussen de Stevinstraat en het Schumanplein ;
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (beperkte toegang tijdens escortpassages) ;
 • Wetstraat, tussen de de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein ;
 • Blijde Inkomstlaan ;
 • Ouderghemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein ;
 • Breydelstraat ;
 • Froissartstraat, tussen Justus Lipsiusstraat en de Belliardstraat ;
 • Justus Lipsiusstraat.

Parkeren op de 27 & 28 juni 2024:

Parkeren is ten strengste verboden op de bovenstaande data en plaatsen (met een mogelijke uitbreiding), en dit voor alle soorten voertuigen (auto, motorfiets, fiets, scooter, …):

 • binnen de veiligheidsperimeter ;
 • op straten waar alleen lokaal verkeer is toegestaan ;
 • op de routes die door de delegaties gebruikt worden ;
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat ;
 • Van Maerlantstraat ;
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Ouderghemselaan.

Belangrijke opmerkingen, binnen de veiligheidsperimeter :

 • Leveringen zijn niet mogelijk binnen de veiligheidsperimeter.
 • Er mogen geen vuilniszakken gedeponeerd worden op de openbare weg.
 • Handelaars worden uitgenodigd om hun terrassen niet uit te stallen.
 • Alle ramen van gebouwen moeten gesloten blijven.

Wie moet een aanvraag doen voor het bekomen van een doorgansbewijs ?

 • Iedereen die binnen de veiligheidszone woont.
 • Iedereen die binnen de veiligheidszone werkt.

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor mensen buiten de veiligheidszone of voor mensen die toegang hebben tot hun gebouw via een ingang buiten de veiligheidszone.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

 • Iedereen te voet met een digitaal of geprint doorgansbewijs en een identiteitsbewijs
 • Met een voertuig:
  • Officiële delegaties geaccrediteerd door de Raad en/of de politiediensten
  • Hulp- en politiediensten
  • Bewoners met een doorgangsbewijs afgeleverd door de politie (toegang alleen via Oudergemselaan)

Hoe kom ik aan een doorgangsbewijs?

Doorgangsbewijzen worden individueel en elektronisch aangevraagd via het formulier dat beschikbaar is op de website https://polbru.be/eurotop-nl.

De deadline voor de aanvraag van een doorgangsbewijs is vrijdag 21 juni 2024

Heeft u nog vragen?

We nodigen je uit om onze rubriek FAQ te lezen en de video’s op onze website te bekijken: https://polbru.be/eurotop-nl.

Als je het antwoord op je vraag nog steeds niet kan terugvinden, kan je contact met ons opnemen via e-mail op

zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu of via telefoon op 02/279.85.35.

European Summit : 27th & 28th of June 2024

On the 27 & 28 of June 2024 a European summit will be organized in the buildings of the European Council, rue de la Loi 165 at 1000 Brussels. As during the previous summits, the mayor and police of Brussels will minimize disruptions in your neighborhood whilst guaranteeing security of Heads of State, citizens, and goods.

The security perimeter will be as follows (accessible with a pass):

 • Schuman roundabout;
 • Rue Froissart from number 101 to 143;
 • Rue de la Loi, between the Schuman roundabout and the “Residence Palace” ;
 • Rue de la Loi, between the Schuman roundabout and le boulevard Charlemagne.

Streets only local traffic, accessible without a pass :

 • Rue Archimède between rue Stevin and the Schuman roundabout;
 • Avenue de Cortenbergh, between rue Stevin and the Schuman roundabout (limited access during escorts) ;
 • Rue de la Loi, between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout ;
 • Avenue de la Joyeuse Entrée ;
 • Avenue d’Auderghem, between rue de la Loi and the Schuman roundabout ;
 • Rue Breydel ;
 • Rue Froissart, between rue Juste Lipse and the rue Belliard ;
 • Rue Juste Lipse.

Parking outside on the 27 & 28 of June 2024:

During the summit (possibly longer) parking will be strictly forbidden for all kinds of vehicles (cars, motorcycles, steps, scooters, etc):

 • within the security perimeter
 • in the streets where only, local traffic is allowed.
 • on the routes taken by the delegations
 • on Chaussée d’Etterbeek, between rue Belliard and rue Van Maerlant
 • on rue Van Maerlant
 • on rue Belliard, between chaussée d’Etterbeek and avenue d’Auderghem

Important remarks, within the safety perimeter:

 • No deliveries will be allowed.
 • You will not be allowed to put your bins out.
 • The businesses will have to remove their terraces.
 • All windows will have to remain shut.

Who needs to apply for a pass?

 • Anyone living within the security perimeter.
 • Anyone working within the security perimeter.

No exceptions will be made for people outside the security perimeter or for people with access to their building via an entrance outside the security perimeter.

Who has access to the security perimeter?

 • Anyone on foot with a digital or printed pass and their ID.
 • With a vehicle:
  • Official delegations accredited by the Council
  • Emergency and police services
  • Police-accredited vehicles (access only through avenue d’Auderghem)

How to obtain a pass?

Requests must be made individually and electronically using the form available at https://polbru.be/eurotop-en.

The deadline for pass requests will be Friday 21ste of June 2024

Do you have any questions?

We invite you to read our FAQ section and watch the videos on our website: https://polbru.be/eurotop-en.

If you still can’t find the answer to your question, you can contact us either by e-mail at zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu or by telephone on 02/279.85.35.