Praktische informatie

 • Studieniveau: Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Graad: Adviseur – A2
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 02/10/2023

Jobomschrijving

Naast de administratieve basistaken van een adviseur (niveau A), zal hij/zij belast worden met :

 • De juridische ondersteuning van de Politiezone en dit zowel in de dossiers over het interne beleid als deze waarbij externe partners of administratieve autoriteiten betrokken zijn.
 • De juridische ondersteuning aan de verschillende diensten van de Zone.
 • Hij/zij vertegenwoordigt de Politiezone op alle werkvergaderingen met externe partners waar dossiers met een juridisch aspect besproken worden.
 • Hij/zij fungeert binnen zijn/haar bevoegdheden als technisch adviseur van de Korpschef, dit in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege. Zijn/haar deskundigheid wordt vereist bij elk dossier met juridisch impact dat voorgelegd wordt aan de beslissingsorganen van het Politiekorps.

Kernactiviteiten :

 • Het ontwikkelen van aanbevelingen en het bedenken van systemen en procedures ter verwezenlijking van de strategische beslissingen, aangenomen door de algemene directie ;
 • Juridische ondersteuning bieden aan de algemene directie en aan de verschillende diensten van de Zone inzake materies als het administratief recht, het gemeentelijk recht, het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen, statuten, …. ;
 • Beheer en leiding van de Cel Betwiste Zaken die onder zijn/haar bevoegdheid valt ;
 • Opvolging van de dossiers inzake rechtsbijstand, arbeidsongevallen, …, uitgaande van de Dienst Betwiste Zaken ;
 • Het ontwikkelen van ontwerpovereenkomsten en protocols voor de uitvoering van de strategische keuzes van de algemene directie of advies geven over reeds bestaande overeenkomsten waarbij het Politiekorps belanghebbende partij is ;
 • De studie en analyse van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer ; deze analyse binnen de zone integreren onder de vorm van administratieve zonale orders of algemene instructies ; juridische informatie van het personeel ;
 • Door middel van contacten met de Dienst Betwiste Zaken, advocaten en verzekeraars juridische bijstand verlenen aan de personeelsleden van de Zone, die bij een gerechtelijke procedure betrokken zijn tengevolge van de uitoefening van hun functie ;
 • Op vraag van de Korpschef werkgroepen superviseren en als deskundige deelnemen aan werkgroepen ;
 • Supervisie en opvolging van dossiers waarbij de Zone betrokken is bij gerechtelijke/juridische procedures ; schakel met de advocaten die de belangen van de Zone verdedigen ;
 • Juridisch aanspreekpunt van de Zone ;
 • De Korpschef technisch advies geven in het kader van het Basis Overlegcomité, de Politieraad en het Politiecollege ;
 • Uitwerken en implementeren van de verschillende beleidsstrategieën die tot het juridisch domein van de Zone behoren ;
 • In geval van afwezigheid, de Secretaris van de Vergaderingen vervangen in de uitoefening van zijn/haar functies.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures