Click here for english

Circulation plan EU-Summit

Op 21 en 22 oktober 2021 vindt een Europese Top plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie – wetstraat 165 in Brussel. Net als bij eerdere topontmoetingen zullen de burgemeester en de politie er alles aan doen om het leven van uw buurt niet te verstoren en tegelijkertijd de veiligheid van staatshoofden, burgers en eigendommen te waarborgen.

De volgende veiligheidsperimeter zal worden ingesteld:

Wanneer:

21 en 22 oktober 2021

Waar:

 • Schumanplein
 • Froissartstraat van nummer 101 tot 143
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en het “Résidence Palace”

In sommige straten zal het regime “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” gelden:

 • Archimedesstraat tussen de Stevinstraat en het Schumanplein;
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (beperkte toegang tijdens escortpassages – toegang alleen toegestaan via de Blijde Inkomstlaan);
 • Wetstraat, tussen de de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein;
 • Ouderghemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein;

Verkeer en parkeren op 21 en 22 oktober 2021

Verkeer en parkeren zijn ten strengste verboden in de veiligheidsperimeter op de bovenstaande data en plaatsen (met een mogelijke uitbreiding), en dit voor alle soorten voertuigen (auto, motorfiets, fiets, scooter, …):

 • binnen de veiligheidsperimeter;
 • op straten waar alleen lokaal verkeer is toegestaan
 • op de routes die door de delegaties gebruikt worden
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Ouderghemselaan.

Belangrijke opmerkingen:

 • wanneer de perimeters zijn geïnstalleerd, is er geen levering mogelijk binnen de veiligheidsperimeter
 • Er mogen geen vuilniszakken worden gedeponeerd op de openbare weg op de bovenstaande data
 • handelaars worden uitgenodigd om hun terrassen niet uit te stallen in de veiligheidsperimeter.
 • als veiligheidsmaatregel moeten alle ramen van gebouwen worden gesloten.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

Met een voertuig: 

 • officiële delegaties geaccrediteerd door de Raad en/of de politiediensten
 • Reddings- en politiediensten
 • bewoners met doorgangsbewijs afgeleverd door de politie (toegang alleen via Ouderghemselaan)

Te voet:

 • Om veiligheidsredenen moeten alle bewoners een doorgangsbewijs aanvragen.
 • werknemers en handelaars met hun identiteitskaart en een pas (verzoek in te dienen via de werkgever)
 • elke persoon die in het bezit is van een pas en zijn identiteitskaart

Hoe kom ik aan de pasjes?

Aanvragen worden elektronisch gedaan via het formulier dat beschikbaar is op de website  [1] https://polbru.be/eurotop. Na de nodige controles zullen de passen beschikbaar zijn op het commissariaat van de wijk “Proxi Europa” van de Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel.

Aanvragen moeten ten minste 72 uur voor de datum van het evenement worden ingediend.

Heeft u nog vragen?

In geval van vragen of hulp wordt vanaf 20 september 2021 een hotline voorzien, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00u. en 16.00 u. op het telefoonnummer +32 2 279 85 35

Het commissariaat zal open zijn voor diegene die een bevestigingsmail ontvangen hebben om hun pas af te halen.

De https://polbru.be/eurotop website en het https://twitter.com/zpz_polbru Twitter-account  staan tot uw beschikking.


[1] De overgemaakte persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld met als enig doel na te gaan of de aanvrager toegang kan krijgen tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Top.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

European Summit (SI-EU) – 21 & 22 october 2021

On the 21 & 22 october 2021, a European summit will be organized in the buildings of the European Council, rue de la Loi 165, Brussels. As during the previous summits, the Mayor and police of Brussels will minimize disruptions in your neighborhood whilst guaranteeing security of Heads of State, citizens and goods.

The security perimeter will be as follows:

When :

21 and 22 october 2021

Where :

 • Schuman roundabout
 • rue Froissart from number 101 to 143
 • rue de la Loi, between the Schuman roundabout and the “Résidence Palace”

Some streets will be for local traffic only:

 • rue Archimède between rue Stévin and the Schuman roundabout
 • avenue de Cortenbergh, between rue Stévin and the Schuman roundabout (limited access during escorts – authorized access through avenue de la Joyeuse Entrée only)
 • rue de la Loi, between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • avenue d’Auderghem, between rue de la Loi and the Schuman roundabout
 • rue Breydel

Traffic and parking outside on the 21 and 22 october 2021

During the summit (possibly longer), traffic and parking will be strictly forbidden for all kinds of vehicles (cars, motorcycles, steps, scooters, etc) :

 • within the security perimeter
 • in the streets where only local traffic is allowed
 • on the routes taken by the delegations
 • on chaussée d’Etterbeek, between rue Belliard and rue Van Maerlant
 • on rue Van Maerlant
 • on rue Belliard, between chaussée d’Etterbeek and avenue d’Auderghem

Important remarks

 • no deliveries will be allowed within the security perimeter
 • during the summit you will not be allowed to put your bins out
 • the businesses located within the security perimeter will have to remove their terraces
 • for security reasons all windows will have to remain shut

Who has access to the security perimeter?

With a vehicle :

 • the official delegations accredited by the Council and/or the police
 • the police and rescue services
 • the local inhabitants accredited by the police (access only through avenue d’Auderghem)

On foot :

 • for security reasons only the local inhabitants who have a pass
 • the local employees and local business people in possession of their ID cards and their pass (to be requested through their employer)
 • anyone in possession of a pass and ID card

How to obtain a pass?

You can request a pass on the website [1] https://polbru.be/eurotop. Following the necessary checks, the pass will be available at the police station “Proxi Europe” of the Bruxelles CAPITALE Ixelles police, on boulevard Clovis 10 in 1000 Brussels.

The requests need to be introduced at least 72 hours before the summit.

Do you have any questions?

If you have a question or need help, you can call +32 2 279 85 35 as from 20 september 2021 between 8 am and 4 pm from Monday till Friday.

The police station will be open for those who received a mail mentioning they can collect their pass.

The website  https://polbru.be/eurotop and the Twitter account https://twitter.com/zpz_polbru will also be available for further information.


[1] The submitted personal data will be treated in accordance with the Algemene Verordening Gegevensbescherming with the sole purpose of verifying that the person requesting acces to the security perimeter, set up for a summit, can be allowed entrance.