Click here for english

In het kader van het bezoek van de President van de Verenigde Staten van Amerika, Joe Biden op 13, 14 en 15 juni 2021, zijn er verschillende gewichtige evenementen voorzien in de Europese Wijk, aan het Koninklijk Paleis en in de omgeving van « The Hotel ». Belangrijke veiligsheidsmaatregelen zullen getroffen worden. Alles zal in het werk worden gesteld om het dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, handelaars en andere bezoekers van de stad, en dit volgens het principe van een “open stad”. Verschillende veiligheidsperimeters zullen in plaats gesteld worden waarvoor een doorgangsbewijs dient te worden aangevraagd, meer bepaald voor volgende straten :

 • In de omgeving van het Koninklijk Paleis: enkel op 15 juni

  • Paleizenplein
  • Troonplein
  • Brederodestraat

NATO2021-Peri ROI

 • In de omgeving van de Amerikaanse ambassade: 13, 14 en 15 juni

  • Regentlaan tussen Wetstraat en Lambermontstraat
  • Hertogsstraat tussen Wetstraat en Lambermontstraat

NATO2021-Peri AMB

 • Site The Hotel: 13, 14 en 15 juni

  • Waterloolaan zijde “The Hotel” – tussen de Kernstraat en de Grotehertstraat

NATO 2021 - Peri HOTEL

 • Europese wijk: enkel op 15 juni

  • Schumanplein
  • Froissartstraat tussen de nummers 101 en 143
  • Wetstraat tussen Schumanplein en “Residentie Palace”

NATO 2021 - Peri SHUMAN

Betreffende de Europese wijk – de maatregelen zijn enkel van toepassing op 15 juni

In bepaalde straten zal het regime van uitgezonderd plaatselijk verkeer van toepassing zijn en een absoluut parkeerverbod zal daar gelden.

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Belangrijke opmerkingen

 • Vanaf de inplaatsstelling van de perimeter zal geen enkele levering mogelijk zijn binnen de veiligheidsperimeter.
 • Vuilniszakken mogen niet op de openbare weg worden geplaatst in de bovenvermelde straten op bovenvermelde data
 • De handelaren binnen de perimeter worden verzocht hun terrasmeubilair binnen te plaatsen.
 • Om veiligheidsredenen moeten alle ramen van ieder gebouw gesloten zijn.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeters?

Met een voertuig

 • De officiële delegaties, met een accreditatie van de organisator en/of van de politiediensten.
 • De politie- en veiligheidsdiensten.
 • De inwoners met doorgangsbewijs van de politiediensten.

Te voet:

 • Om veiligheidsredenen dienen de bewoners die ingeschreven zijn op het adres, in het bezit te zijn van een doorgangsbewijs en hun identiteitskaart.
 • De werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart met een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever).
 • Personen in het bezit van een doorgangsbewijs en hun identiteitskaart.

Tijdens de NAVO-top zullen de winkels/restaurants tijdens hun normale openingsuren voor de klanten toegankelijk blijven. Klanten en potentiële klanten die de handelszaken willen bezoeken die zich binnen één van de veiligheidsperimeters bevinden, zullen dit kunnen doen zonder enige vorm van accreditatie te moeten voorleggen. De politie zal hiervoor een dispositief hospitality voorzien.

Verkeer en bovengronds parkeren

Het verkeer en bovengronds parkeren zal verboden worden in de veiligheidsperimeters op bovenvermelde data en plaatsen (met mogelijks verlengingen) en dit voor alle voertuigen (auto’s, moto’s, fietsen, trottinettes, …).

 • Binnen de veiligheidsperimeters
 • In de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Op de reiswegen
  • Enkel de officiële delegaties en de buurtbewoners in het bezit van een geldig doorgangsbewijs zullen toegang hebben tot de veiligheidsperimeters.
  • Het verkeer in de omgeving van de aangeduide plaatsen zal gedurende enkele tientallen minuten vóór de aankomst en het vertrek van de delegaties, opgehouden worden.

Hoe kan men doorgangsbewijzen en attesten bekomen?

De aanvraag [1] dient te gebeuren via het formulier, beschikbaar op de site : https://polbru.be/natosummit2021

Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf de vijfde werkdag na aanvraag beschikbaar zijn:

 • Wijkcommissariaat Europa, Clovislaan 10 te 1000 Brussel (tel +32 2 279.85.36) voor de perimeter “Koninklijk Paleis, ambassade USA” en Europese wijk ;
 • Wijkcommissariaat Centrum, Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel (+32 2 279.72.10) voor de site The Hotel.

De afhalingsmodaliteiten zullen u per mail gecommuniceerd worden.

De aanvragen moeten tijdig aangevraagd worden, ter allerlaatste 72 uur voor het evenement.

Hebt u vragen of heeft u hulp nodig: Vanaf 24 mei 2021 kan u telefonisch contact opnemen op de volgende nummers: +32 2 279.85.36 (Proxi Europa) of +32 2 279.72.10 (Proxi Centrum). Bereikbaar: van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 16u00.

De internetsite https://polbru.be/natosummit2021 en het twitteraccount https://twitter.com/zpz_polbru staan te uwer beschikking.

[1] De aldus meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming, met als enig doel te bepalen of de aanvrager toegang mag krijgen tot de voor de top ingestelde veiligheidsperimeter.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

his Excellency the President of the United States of America, Joe Biden on June 13th, 14th and 15th, 2021

Following the visit of his excellency, the President of the United States of America, Joe Biden, on June 13th, 14th and 15th, 2021, several high profile events will take place in the European district, the Royal palace and near The Hotel. Important security measures will be implemented during these events. We will do our best to make sure this affects daily life as little as possible for the residents, businesses people and visitors of the city of Brussels by following the “open city” concept. We will set up security perimeters and pass permits will be mandatory for the following streets :

 • The area of the Royal palace : only on the 15th June

  • Place des Palais
  • Place du Trône
  • Rue Brederode

NATO2021-Peri ROI

 • The area of the US Embassy : on June 13th, 14th and 15th

  • Boulevard du Régent between Rue de la Loi and Rue Lambermont
  • Rue Ducale between Rue de la Loi and Rue Lambermont

NATO 2021 - Peri AMB

 • The Hotel : on June 13th, 14th and 15th

  • Boulevard de Waterloo on the side of “The Hotel” between Rue du Pépin and Rue du Grand Cerf

NATO 2021 - Peri HOTEL

 • European District : only on the 15th June

  • The Schuman roundabout
  • Rue Froissart between numbers 101 and 143
  • Rue de la Loi between the Schuman roundabout and “Résidence Palace”

NATO 2021 - Peri SHUMAN

The European District – the measures will only apply on 15 June

A number of streets will be made into local traffic streets, in which all street parking will be prohibited.

 • Rue Archimède between Rue Stevin and the Schuman roundabout
 • Avenue de Cortenbergh, between Rue Stevin and the Schuman roundabout (limited access during passage of the escorts – access only via Avenue de la Joyeuse Entrée
 • Rue de la Loi, between Avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • Avenue d’Auderghem, between Rue Belliard and the Schuman roundabout
 • Rue Breydel

Important notices

 • Deliveries will be restricted while the security perimeter is in effect
 • Garbage bags will not be allowed in the aforementioned streets on the dates mentioned above
 • Businesses within the security perimeter are requested to keep their outside furniture inside.
 • The windows of all buildings within the perimeter are to remain closed at all times.

Who can access the security perimeter and how is it accessible?

By vehicle

 • Official delegations accredited by the organizer
 • Police and security services
 • Residents with a permit pass delivered by the police

On foot

 • For security reasons, all residents will need to have a permit pass
 • Employees and businesspeople have to be in possession of their identity card and a permit pass (provided by their employer who requests them from the Police department)
 • All people in possession of a permit pass and their identity card

During the NATO Summit, shops/restaurants will remain accessible to customers during normal opening hours. Customers and potential customers who wish to visit the commercial establishments located within the security perimeters will be able to do so without having to show proof of accreditation. The police will provide a hospitality dispositive for this purpose.

Traffic and above-ground parking

Traffic and street parking for all types of vehicles (cars, motorcycles, bicycles, …) will be strictly prohibited in the security perimeter on the dates mentioned above (with a possible extension) and this for all types of vehicles (car, motorbike, bicycle, pushbike, …):

 • Within the security perimeter
 • In streets where only local traffic is allowed
 • On the itineraries used by the delegations

Important notices

 • Only official delegations and residents with a valid permit pass have access to the security perimeter.
 • Traffic will be prohibited and stopped for several minutes in the vicinity of the security perimeter whenever delegations arrive or leave.

How to obtain a permit pass or accreditation?

You can request a permit [2] pass by filling out the form at the following URL-address: https://polbru.be/natosummit2021

After mandatory checks, the passes will be available at the following police stations:

 • “Proxi Europe” neighbourhood police station – boulevard Clovis 10 – 1000 Brussels – Tel +32 2 279 85 36 for the “Royal Palace, US Embassy” and European Quarter sites;
 • “Proxi Centre” neighbourhood police station – rue du Marché au Charbon 30 – 1000 Brussels – Tel +32 2 279 72 10 for The Hotel site.

You will receive an e-mail on how and when to pick up your permit pass.

Requests need to be filed 72 hours before the start date.

If you have any other questions or if you need more information, a phone hotline is available on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays between 08.00 am and 04.00 pm. The hotline can be reached at +32 2 279.85.36 for Proxi Europa and +32 2 279 72 10 for Proxi Centre.

The website https://polbru.be/natosummit2021 and twitter account https://twitter.com/zpz_polbru are at your disposal.

We are doing our very best to ensure that daily life can continue as normally as possible despite the constraints that will be imposed by this exceptional summit in our international capital. We will face a few complicated days together and we thank you in advance for your understanding.

[1] The personal data transmitted in this way are processed in accordance with the General Data Protection Regulation with the sole purpose of determining whether the applicant can access the security perimeter set up for the Summit.