Click here for english

Bezoek van meerdere staatshoofden in het kader van de NAVO-top van 14 juni 2021

Op maandag 14 juni zullen meerdere staatshoofden en regeringsleiders deelnemen aan de NAVO-top te Brussel. In het kader van deze NAVO-top en de daarmee gepaard gaande officiële bezoeken worden ingrijpende veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij zullen alles in het werk stellen om het dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen voor de bewoners, de handelaars en alle bezoekers aan de stad Brussel, en dit volgens het concept van een “open stad”.

Een veiligheidsperimeter zal in plaats gesteld worden.

Wanneer?

Op 14 juni 2021

Waar?

De volgende straten zullen mobiliteitshinder ondervinden:

 • Leopold III laan
 • Harenweg
 • Eversestraat
 • Jules Bordetlaan
 • Straatsburgstraat
 • Haachtsesteenweg
 • Arthur Maesstraat
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan

De Leopold III laan zal sporadisch gesloten zijn.

NATO 2021 - Peri NATO

Doorgangsbewijzen moeten aangevraagd worden voor volgende straten:

 • Arthur Maesstraat (van huisnummer 65 tot huisnummer 195)
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan

Belangrijke opmerkingen

 • Vanaf de inplaatstelling van de perimeter zullen de leveringsmogelijkheden beperkt zijn
 • Vuilniszakken mogen niet op de openbare weg worden geplaatst in de bovenvermelde straten op 13 en 14 juni 2021.
 • De handelaars binnen de perimeter worden verzocht hun terrasmeubilair binnen te plaatsen.
 • Omwille van veiligheidsredenen moeten de ramen van gebouwen te allen tijde gesloten blijven.

Wie heeft toegang tot de perimeter en op welke wijze kan men de perimeter betreden?

Met voertuig

 • De officiële delegaties met een accreditatie van de organisator
 • Politie- en veiligheidsdiensten
 • Bewoners en handelaars met een doorgangsbewijs verleend door de politie

Te voet

 • Omwille van veiligheidsredenen dienen alle bewoners in het bezit te zijn van een doorgangsbewijs
 • Werknemers en handelaars dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (aan te vragen door de werkgever).
 • Alle personen in het bezit van een doorgangsbewijs en identiteitskaart

Met betrekking tot het parkeren

Het bovengronds parkeren is ten strengste verboden binnen de veiligheidsperimeter vanaf 13 juni 2021 tot en met 14 juni 2021 en dit voor alle voertuigen (auto, moto, fiets, …).

 • Binnen de veiligheidsperimeter
 • In de straten waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten
 • Op de reiswegen gebruikt door de delegaties

Met betrekking tot het verkeer

ALLE VERKEER IS VERBODEN BINNEN DE VEILIGHEIDSPERIMETER OP 14 JUNI 2021

 • Parkeerverbod geldig van 13 juni 2021 – 18u00 tot en met 14 juni 2021
 • Enkel de officiële delegaties en bewoners met een geldig doorgangsbewijs hebben toegang tot de veiligheidsperimeter.
 • In de buurt van de veiligheidsperimeter zal het verkeer verboden en stilgelegd worden gedurende tientallen minuten bij aankomst en vertrek van de delegaties.

Hoe kan men een doorgangsbewijs aanvragen?

De aanvraag [1] moet worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier op de volgende pagina : https://polbru.be/natosummit2021

Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen beschikbaar zijn in het politiecommissariaat van Haren, Kortenbachstraat 10 te 1130 Brussel (+32 2 279 80 10). Er zal u een e-mail worden gestuurd met betrekking tot de te volgen modaliteiten.

De aanvraag dient uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de NAVO-top te worden ingediend.

In geval van vragen of indien u verdere informatie wenst is een telefonische permanentie bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08h00 en 16h00 en op donderdag tussen 12h00 en 20h00. De permanentie is bereikbaar op het telefoonnummer: +32 2 279.80.10.

De internetsite https://polbru.be/natosummit2021 en het twitteraccount https://twitter.com/zpz_polbru staan te uwer beschikking.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het dagelijkse leven zo normaal mogelijk kan doorgaan ondanks de beperkingen die worden opgelegd door het houden van deze uitzonderlijke top in onze internationale hoofdstad. Samen gaan we een paar ingewikkelde dagen tegemoet en wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

[1] De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening inzake gegevensbescherming en heeft als enig doel het bepalen of de aanvrager toegang mag krijgen tot de ingestelde veiligheidsperimeter voor deze top.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Visits of heads of state for the NATO summit on June 14th 2021

On June 14th, several heads of state will take part in the NATO-summit in Brussels. This summit and the official visits that will occur during this summit require important security measures. We will do our best to make sure this affects daily life as little as possible for the inhabitants, businesses and visitors of the city of Brussels by following the “open city” concept.

We will set up a security perimeter.

When?

June 14th, 2021

Where?

Mobility will be impacted in the following streets :

 • Leopold III laan
 • Harenweg
 • Eversestraat
 • Jules Bordetlaan
 • Straatsburgstraat
 • Haachtsesteenweg
 • Arthur Maesstraat
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan

Avenue Leopold III laan will be closed off from traffic sporadically.

A permit to pass will be mandatory for the following streets :

 • Arthur Maesstraat ( nr. 65 to 195)
 • Sint Stevens Woluwestraat
 • Raketstraat
 • Bourgetlaan

Important notices

 • Deliveries will be restricted within the security perimeter.
 • Garbage bags will not be allowed in the streets on June 13th and 14th, 2021
 • Businesses within the perimeter are requested to keep their outside furniture inside.
 • The windows of the buildings are to always remain closed.

Who can access the perimeter and how is it accessible?

By vehicle

 • Official delegations accredited by the organizer
 • Police and security services
 • Residents and merchants with a permit pass delivered by the police

On foot

 • For security reasons, all residents will need to have a permit pass
 • Employees and merchants have to be in possession of their identity card and a permit pass (provided by their employer who requests them from the Police department)
 • All people in possession of a permit pass and their identity card

Parking

Street parking for all types of vehicles (cars, motorcycles, bicycles, …) will be strictly prohibited in the security perimeter from June 13th to June 14th, 2021

 • Inside the security perimeter
 • In streets where only local traffic is allowed
 • On the itineraries used by the delegations

Traffic

ALL TRAFFIC IS PROHIBITED WITHIN THE SECURITY PERIMETER ON JUNE 14th, 2021

 • Parking ban in effect from June 13th, 2021 – 06.00 pm until June 14th, 2021
 • Only official delegations and residents with a valid permit pass have access to the security perimeter.
 • Traffic will be prohibited and stopped for several minutes in the vicinity of the security perimeter whenever delegations arrive or leave.

How to obtain a permit pass?

You can request a permit [2] pass by filling out the form at the following URL-address: https://polbru.be/natosummit2021

After mandatory checks, the passes will be available at the Haren police station, Kortenbachstraat 10 in 1130 Brussels +32 2 279 80 10. You will receive an e-mail on how and when to pick up your permit pass.

Requests need to be filed 72 hours before the start of the NATO-summit.

If you have any other questions or if you need more information, a phone hotline is available from on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays between 08.00 am and 04.00 pm and on Thursdays from 12.00 pm to 08.00 pm. The hotline can be reached at  +32 2 279.80.10.

The website https://polbru.be/natosummit2021 and twitter account https://twitter.com/zpz_polbru are at your disposal.

We are doing our very best to ensure that daily life can continue as normally as possible despite the constraints that will be imposed by this exceptional summit in our international capital. We will face a few complicated days together and we thank you in advance for your understanding.

[2] The submitted personal data will be treated in accordance with the Algemene Verordening Gegevensbescherming with the sole purpose of verifying that the person requesting access to the security perimeter, set up for a summit, can be allowed entrance